28 april 2018

Verslag van de Negentiende bijeenkomst van de Studiekring meester Heuvel.
De Lebbenbrugge, 28 april 2018

Aanwezig: René Nijhof (vz.), Derk Jansen (secr.), Leo van Dijk, Arend Heideman, Tonny Roeterdink, Ben Wagenvoort.

 1. Om 13.35 opent René de vergadering. Heet de leden welkom.
 2. Ingekomen/mededelingen.Afgezien van een bespreking in Oer door Loek Kemming zijn er (nog ) geen recensies bekend. Tonny gaat in gesprek met zijn achterneef – medewerker aan De Stentor om belangstelling voorIn het voetspoor van Heuvelte genereren. René neemt contact op met de redactie van het jaarboek Bij ‘onze’ prijs blijkt ook een gevulde enveloppe te behoren. De €100,- wordt ter beschikking gesteld van Ben Wagenvoort om de kosten voor zijn acteren op 8 september te bestrijden – zie hieronder. Subsidies en verkoop maken het project: ‘In het voetspoor van Heuvel’ nog niet geheel kostendekkend. Leo bepleit publiciteit via plaatselijk historische bladen (Eibergen, Neede , Borculo). Arend en Leo stellen een informatief stuk op voor de diverse redacties. Dit ook naar Derk ter verspreiding in Noord- Nederland. Ben vraagt naar de mogelijkheden om OAB digitaal te verspreiden, waarop Derk aanvult dat dit ook geldt voor de Dagboeken. Leo wijst nog op de betekenis van ‘ingesproken’ boeken. Na bespreking van de vraag van Tonny hoe om te gaan met de rechten op bepaalde publicaties, wordt duidelijk dat het ECAL hier een belangrijke rol moet spelen. René gaat o.a. hierover in gesprek met Femia. Bovenstaande n.a.v. correspondentie tussen Tonny en Derk. Er is ook nog een stuk van André die meldt dat hij voorshands zijn werkzaamheden voor de Studiekring op een laag pitje moet zetten. Hij werkt wel aan een artikel over de godsdienstige ontwikkeling van Heuvel. Naar aanleiding van deze brief pleit René voor een herbezinning op onze activiteiten. De vergadering komt tot de slotsom zich vooreerst te beperken tot bestudering van en publicatie over werk van Heuvel. Derk biedt een artikel over het boek Bij ons in het land der Saksers van J. Waterink aan.

Lees meer

10 maart 2018

Verslag achttiende bijeenkomst van de Studiekring meester Heuvel 
de Lebbenbrugge, 10 maart 2018

Aanwezig: 

René Nijhof (vz.); Derk Jansen (secr.); Leo van Dijk; André van Gessel; Arend Heideman; Wim van Heugten; Tonny Roeterdink; Ben Wagenvoort. 

 1. Opening. Henk Harmsen wordt herdacht. 
 2. Ingekomen/mededelingen. Het ereblijk dat we hebben ontvangen: Literaire (Letterkundige) prijs Achterhoek/Liemers2017 wordt door de leden van de Studiekring zeer gewaardeerd. Het krijgt een plaats in de Lebbenbrugge. Uiteraard wordt ook hier de naam van de helaas zo jong overleden Henk Harmsen genoemd. Hij was naast Wim van Heugten redacteur van de bundel. Van Henk is er nog werk in portefeuille, eigenlijk zou dat uitgegeven moeten worden. Wim suggereert, of er niet een artikel kan komen over het ontstaan van de prijswinnende bundel: the making of (…). We zijn er benieuwd naar of het boek ook in de landelijke pers is geland. Leo stelt een algemeen probleem aan de orde: hoe wordt de Achterhoekse cultuur uitgedragen? Arend, creatief als immer, ziet hier diverse mogelijkheden. We moeten de Streekbladen benaderen; regelmatig komen met ‘Cultureel nieuws uit de Achterhoek.’ Dit is niet alleen een vraagstuk voor ons. René spreekt met Femia (ECAL)

Lees meer

30 September 2017

Verslag van de zestiende bijeenkomst van de Studiekring Meester Heuvel.

30 September 2017, de Lebbenbrugge

Aanwezig: René Nijhof (voorzitter), Derk Jansen (secretaris), Leo van Dijk, Arend Heideman, Ben Wagenvoort.

Preliminair.

Arend wijst op de herdenking van 350 jaar Achterhoek. Bedoeld wordt de ‘uitvinding’ van het begrip door de theoloog-dichter Willem Sluiter. Er zijn allerlei activiteiten gepland ter viering van dit fenomeen. Arend doet verslag.

 1. De vergadering wordt door de voorzitter René Nijhof geopend.
 2. Mededelingen. Arend deelt mee, dat er met de (onvolledige) set Almanakken voor de Achterhoek (…) nog niets is gebeurd. We wachten af, of aanvulling mogelijk is. Dan ter beschikking van het ECAL.

Lees meer

22 oktober 16

Oktober 22, 2016, de Lebbenbrugge.

Verslag van de Studiekring Meester Heuvel.

 Aanwezig: René Nijhof (vz.); Derk Jansen (secr.); André van Gessel;  Arend Heideman; Henk Harmsen: Wim van Heugten; Tonny Roeterdink; Lex Schaars; Leo van Dijk.

 1. Opening: René opent om 13.30 uur de vergadering; heet de aanwezigen welkom  en excuseert de afwezigen. 
 2. Mededelingen: Ben Wagenvoort heeft wat gezondheidsproblemen. Hij zal daardoor zijn werkzaamheden wat moeten beperken; dat kan gevolgen hebben voor zijn activiteiten in de ‘Heuvel-gremia’ waarvan hij lid is. Tonny brengt de groeten van de leden van de Studiekring over.

Lees meer

11 juni 2016

Verslag twaalfde bijeenkomst Studiekring Heuvel/werkgroep Laren  11 juni 2016, Lebbenbrugge

Aanwezig René Nijhof, Leo van Dijk, Ben Wagenvoort, Tonnie Roeterdink, Henk Harmsen.

Overige leden afgemeld.

Leo wijst erop dat in de notulen zijn naam met een W is gespeld.

Leo/Ben: eind dit jaar verschijnt het boek over Odink.

Ben: in een artikel uit 1925 van een wandeling van Heuvel en Krebbers staan mooie bespiegelingen. Het zou in een of ander onderwijsblad kunnen hebben gestaan. Wie weet er meer?

Lees meer

26 september 2015

Verslag van de tiende bijeenkomst van de Studiekring Hendrik Willem Heuvel. (De Lebbenbrugge). 26 september 2015

Derk Jansen zit ditmaal de vergadering voor, bij afwezigheid van René Nijhof. Hij staat stil bij het overlijden van onze zeer verdienstelijke Henk Krosenbrink (18 juni).
Daarna excuseert hij degenen die voor deze middag hebben moeten afzeggen. 

Aanwezig zijn Henk Harmsen, Arend Heideman, Dineke Hek, Derk Jansen, Lex Schaars en Tonny Roeterdink (van de Larense Heuvelwerkgroep).

-Gesproken wordt over de plannen voor een manifestatie op 10 mei 2016 van de Larense werkgroep. Wat gebeurt met de teksten van enkele lezingen die daar worden uitgesproken? Zijn ze al in de maak en wellicht ook voor de bundel te gebruiken? (Derk)

-Gerda Stokreef-Braakman brengt het tweede boek uit, met o.a. de stamhuizen van de Heuvelfamilie en een beschrijving van de gemeenschap Oolde, verschijning in 2017 (Tonny).

-Zijn de diverse fietsroutes met Heuvel-elementen met elkaar te verbinden? (Arend)

-Kunnen we samen komen tot een alles omvattende index op OAB en het verdere werk van Heuvel? (Tonny)

-Leendert van Prooije enkele vragen ter beantwoording per email toesturen, nu hij op afzienbare termijn gaan kans ziet zelf een bijdrage te leveren? Vragen bijv. m.t.t. boerenhuizen die met HWH verband houden, feitelijkheid van Heuvel's boerderijbeschrijvingen en wat bekend is van diens opvattingen over het fenomeen openluchtmuseum (Henk, Derk).

Lees meer

20 januari 2018

Verslag van de zeventiende bijeenkomst van de Studiekring Meester Heuvel.

20 januari 2018, ten huize van de secretaris te Oenkerk.

Aanwezig:

René Nijhof (vz.); Derk Jansen (secr.); Leo van Dijk; André van Gessel; Henk Harmsen; Arend Heideman; Tonny Roeterdink; Ben Wagenvoort.

Afwezig met kennisgeving: Wim van Heugten, Lex Schaars.

 1. Opening. René opent om 11.30 uur de vergadering; hij spreekt een woord van welkom uit en dankt de secretaris voor zijn gastvrijheid.
 2. Ingekomen/mededelingen. Derk refereert aan een brief van Lex Schaars die inhoudt, dat deze graag van werkend lid over wil gaan naar die van corresponderend lid. Hij stelt voor Leendert van Prooije te vragen als vervanger.

Lees meer

25 februari 2017

Verslag van de vijftiende bijeenkomst van de Studiekring Meester Heuvel.

Februari 25, 2017, de Lebbenbrugge

Aanwezig: Rene Nijhof (vz.); Derk Jansen (secr.); Wim van Heugten; Andre van Gessel; Leo van Dijk; Tonny Roeterdink; Ben van Dijk; Arend Heideman; Ben Wagenvoort.

Afwezig (m.k.): Henk Harmsen; Lex Schaars.

 1. Opening. Rene opent de vergadering en spreekt een welkomstwoord uit.
 2. Mededelingen. Arend bericht dat hij de beschikking heeft gekregen over een bijna volledige set Almanakken voor de Achterhoek(…). Onder punt 9a van de agenda zal hij een toelichting geven.
 3. Vaststelling agenda. De voorliggende agenda wordt gevolgd.
 4. Verslag van de vergadering d.d. 22.10.16 (verzonden op 30.10) Een zinsnede uit punt 2 ‘Mededelingen’ wordt aangepast. Het verslag wordt, onder dankzegging aan Derk, vastgesteld.

Lees meer

27 augustus 2016

Verslag van de dertiende bijeenkomst van de Studiekring Meester Hendrik Willem Heuvel, de Lebbenbrugge, 27 augustus 2016

Aanwezig: René Nijhof (vz.); Derk Jansen (secr.); André van Gessel; Henk Harmsen; Arend Heideman; Tonny Roeterdink; Lex Schaars; Ben Wagenvoort. De andere leden hebben zich afgemeld.

 1. René heet de aanwezigen welkom.
 2. De voorliggende agenda wordt gevolgd.
 3. De notulen van de vergadering van 11 juni worden – met dank aan de secretaris (a.i.) Henk Harmsen - vastgesteld.

Lees meer

9 april 2016

Verslag vergadering op 9 april 2016: Studiekring meester Heuvel.

Aanwezig: Leo van Wijk; Arend Heideman; Henk Harmsen; Lex Schaars; André van Gessel; Tonny Roeterdink; Dineke Hek, Ben van Dijk, René Nijhof; Derk Jansen

Afwezig: Wim van Heugten, Ben Wagenvoort. De corresponderende leden: Gerrit Heuvel, Femia Siero, Johan Onstenk (m.k.)

 1. Opening. Om 13.30 uur spreekt René een woord van welkom. Hij is dankbaar voor de grote opkomst. I.v.m. de eerste presentie van Leo van Wijk wordt een voorstelronde ingelast. Leo schetst vervolgens momenten uit zijn leven: opgeleid as klinisch psycholoog/praktiserend psychotherapeut heeft hij een voorliefde ontwikkeld voor regionale geschiedenis, in dit geval de geschiedenis van Eibergen. Hij voelt zich nog geen Heuveliaan, maar is erg in het onderwerp geïnteresseerd. Leo heeft een gedeelte uit Heuvels essay over het ZWILLBROCK gebruikt in een te verschijnen boek. Al in een eerder stadium heeft René voorgesteld dit verhaal op te nemen in de bundel van november 2016. 

Lees meer

16 mei 2015

Verslag van de negende bijeenkomst van de Studiekring Hendrik Willem Heuvel ten huize van de secretaris, Heemstrasingel 24 te Oenkerk. 16 mei 2015. 

Aanwezig: René Nijhoff (vz.), Derk Jansen (secr.), Arend Heideman, Ben Wagenvoort, Lex Schaars, André van Gessel.

Afwezig: Ben van Dijk, Henk Harmsen, Dineke Hek, Wim van Heugten, Gerrit Heuvel, Johan Onstenk, Femia Siero (allen met kennisgeving).

 1. Opening, Na ampele bespreking van (nationaal) politieke onderwerpen heet René ons welkom; hij dankt de familie Jansen-Voorhans voor de geboden gastvrijheid.

Lees meer

 • 1
 • 2