Verslag van de zestiende bijeenkomst van de Studiekring Meester Heuvel.

30 September 2017, de Lebbenbrugge

Aanwezig: René Nijhof (voorzitter), Derk Jansen (secretaris), Leo van Dijk, Arend Heideman, Ben Wagenvoort.

Preliminair.

Arend wijst op de herdenking van 350 jaar Achterhoek. Bedoeld wordt de ‘uitvinding’ van het begrip door de theoloog-dichter Willem Sluiter. Er zijn allerlei activiteiten gepland ter viering van dit fenomeen. Arend doet verslag.

 1. De vergadering wordt door de voorzitter René Nijhof geopend.
 2. Mededelingen. Arend deelt mee, dat er met de (onvolledige) set Almanakken voor de Achterhoek (…) nog niets is gebeurd. We wachten af, of aanvulling mogelijk is. Dan ter beschikking van het ECAL.

Lees meer

Verslag van de vijftiende bijeenkomst van de Studiekring Meester Heuvel.

Februari 25, 2017, de Lebbenbrugge

Aanwezig: Rene Nijhof (vz.); Derk Jansen (secr.); Wim van Heugten; Andre van Gessel; Leo van Dijk; Tonny Roeterdink; Ben van Dijk; Arend Heideman; Ben Wagenvoort.

Afwezig (m.k.): Henk Harmsen; Lex Schaars.

 1. Opening. Rene opent de vergadering en spreekt een welkomstwoord uit.
 2. Mededelingen. Arend bericht dat hij de beschikking heeft gekregen over een bijna volledige set Almanakken voor de Achterhoek(…). Onder punt 9a van de agenda zal hij een toelichting geven.
 3. Vaststelling agenda. De voorliggende agenda wordt gevolgd.
 4. Verslag van de vergadering d.d. 22.10.16 (verzonden op 30.10) Een zinsnede uit punt 2 ‘Mededelingen’ wordt aangepast. Het verslag wordt, onder dankzegging aan Derk, vastgesteld.

Lees meer

Verslag van de dertiende bijeenkomst van de Studiekring Meester Hendrik Willem Heuvel, de Lebbenbrugge, 27 augustus 2016

Aanwezig: René Nijhof (vz.); Derk Jansen (secr.); André van Gessel; Henk Harmsen; Arend Heideman; Tonny Roeterdink; Lex Schaars; Ben Wagenvoort. De andere leden hebben zich afgemeld.

 1. René heet de aanwezigen welkom.
 2. De voorliggende agenda wordt gevolgd.
 3. De notulen van de vergadering van 11 juni worden – met dank aan de secretaris (a.i.) Henk Harmsen - vastgesteld.

Lees meer

Verslag vergadering op 9 april 2016: Studiekring meester Heuvel.

Aanwezig: Leo van Wijk; Arend Heideman; Henk Harmsen; Lex Schaars; André van Gessel; Tonny Roeterdink; Dineke Hek, Ben van Dijk, René Nijhof; Derk Jansen

Afwezig: Wim van Heugten, Ben Wagenvoort. De corresponderende leden: Gerrit Heuvel, Femia Siero, Johan Onstenk (m.k.)

 1. Opening. Om 13.30 uur spreekt René een woord van welkom. Hij is dankbaar voor de grote opkomst. I.v.m. de eerste presentie van Leo van Wijk wordt een voorstelronde ingelast. Leo schetst vervolgens momenten uit zijn leven: opgeleid as klinisch psycholoog/praktiserend psychotherapeut heeft hij een voorliefde ontwikkeld voor regionale geschiedenis, in dit geval de geschiedenis van Eibergen. Hij voelt zich nog geen Heuveliaan, maar is erg in het onderwerp geïnteresseerd. Leo heeft een gedeelte uit Heuvels essay over het ZWILLBROCK gebruikt in een te verschijnen boek. Al in een eerder stadium heeft René voorgesteld dit verhaal op te nemen in de bundel van november 2016. 

Lees meer

Verslag van de negende bijeenkomst van de Studiekring Hendrik Willem Heuvel ten huize van de secretaris, Heemstrasingel 24 te Oenkerk. 16 mei 2015. 

Aanwezig: René Nijhoff (vz.), Derk Jansen (secr.), Arend Heideman, Ben Wagenvoort, Lex Schaars, André van Gessel.

Afwezig: Ben van Dijk, Henk Harmsen, Dineke Hek, Wim van Heugten, Gerrit Heuvel, Johan Onstenk, Femia Siero (allen met kennisgeving).

 1. Opening, Na ampele bespreking van (nationaal) politieke onderwerpen heet René ons welkom; hij dankt de familie Jansen-Voorhans voor de geboden gastvrijheid.

Lees meer

Verslag van de zevende bijeenkomst van de Studiekring Hendrik Willem Heuvel. (De Lebbenbrugge). 30 augustus 2014.

Aanwezig: René Nijhof (vz.), Derk Jansen (secr.), André van Gessel, Henk Harmsen, Arend Heideman, Lex Schaars.

Afwezig (m.k): Ben van Dijk, Dineke Hek, Wim van Heugten, Gerrit Heuvel, Henk Krosenbrink, Johan Onstenk.

Preliminair: Het Jaarboek Achterhoek en Liemers wordt op 6 november gepresenteerd in de PKN-kerk van Laren. In de vergadering gaan stemmen op om Ben Wagenvoort (Heuvelwerkgroep Laren) bij en voor die presentatie uit te nodigen. Hij kan dan o.a. een verhaal vertellen over een amourette van Heuvel. René neemt hierover contact op met Femia Siero. Henk H. is geïntrigeerd door Heuvels omgang met de werkelijkheid. Een aantal voorbeelden op dit vlak wordt besproken – Moorddiek. Is er sprake van dichterlijke vrijheid en waarom hanteert hij die? Henk H. broedt wellicht op een artikel  hierover.

Lees meer

Oktober 22, 2016, de Lebbenbrugge.

Verslag van de Studiekring Meester Heuvel.

 Aanwezig: René Nijhof (vz.); Derk Jansen (secr.); André van Gessel;  Arend Heideman; Henk Harmsen: Wim van Heugten; Tonny Roeterdink; Lex Schaars; Leo van Dijk.

 1. Opening: René opent om 13.30 uur de vergadering; heet de aanwezigen welkom  en excuseert de afwezigen. 
 2. Mededelingen: Ben Wagenvoort heeft wat gezondheidsproblemen. Hij zal daardoor zijn werkzaamheden wat moeten beperken; dat kan gevolgen hebben voor zijn activiteiten in de ‘Heuvel-gremia’ waarvan hij lid is. Tonny brengt de groeten van de leden van de Studiekring over.

Lees meer

Verslag twaalfde bijeenkomst Studiekring Heuvel/werkgroep Laren  11 juni 2016, Lebbenbrugge

Aanwezig René Nijhof, Leo van Dijk, Ben Wagenvoort, Tonnie Roeterdink, Henk Harmsen.

Overige leden afgemeld.

Leo wijst erop dat in de notulen zijn naam met een W is gespeld.

Leo/Ben: eind dit jaar verschijnt het boek over Odink.

Ben: in een artikel uit 1925 van een wandeling van Heuvel en Krebbers staan mooie bespiegelingen. Het zou in een of ander onderwijsblad kunnen hebben gestaan. Wie weet er meer?

Lees meer

Verslag van de tiende bijeenkomst van de Studiekring Hendrik Willem Heuvel. (De Lebbenbrugge). 26 september 2015

Derk Jansen zit ditmaal de vergadering voor, bij afwezigheid van René Nijhof. Hij staat stil bij het overlijden van onze zeer verdienstelijke Henk Krosenbrink (18 juni).
Daarna excuseert hij degenen die voor deze middag hebben moeten afzeggen. 

Aanwezig zijn Henk Harmsen, Arend Heideman, Dineke Hek, Derk Jansen, Lex Schaars en Tonny Roeterdink (van de Larense Heuvelwerkgroep).

-Gesproken wordt over de plannen voor een manifestatie op 10 mei 2016 van de Larense werkgroep. Wat gebeurt met de teksten van enkele lezingen die daar worden uitgesproken? Zijn ze al in de maak en wellicht ook voor de bundel te gebruiken? (Derk)

-Gerda Stokreef-Braakman brengt het tweede boek uit, met o.a. de stamhuizen van de Heuvelfamilie en een beschrijving van de gemeenschap Oolde, verschijning in 2017 (Tonny).

-Zijn de diverse fietsroutes met Heuvel-elementen met elkaar te verbinden? (Arend)

-Kunnen we samen komen tot een alles omvattende index op OAB en het verdere werk van Heuvel? (Tonny)

-Leendert van Prooije enkele vragen ter beantwoording per email toesturen, nu hij op afzienbare termijn gaan kans ziet zelf een bijdrage te leveren? Vragen bijv. m.t.t. boerenhuizen die met HWH verband houden, feitelijkheid van Heuvel's boerderijbeschrijvingen en wat bekend is van diens opvattingen over het fenomeen openluchtmuseum (Henk, Derk).

Lees meer

Verslag van de achtste bijeenkomst van de Studiekring Hendrik Willem Heuvel op de Lebbenbrugge. 18 oktober 2014.

Aanwezig: René Nijhof (vz); Derk Jansen (secr.); André van Gessel; Henk Harmsen; Dineke Hek; Arend Heideman; Lex Schaars.

Afwezig: Ben van Dijk; Wim van Heugten; Gerrit Heuvel; Henk Krosenbrink; Johan Onstenk (allen met kennisgeving).

 1. Opening, René heet ons welkom. Derk meldt de ontvangst van een aantal stukken: brief van Arend Heideman, verzonden op 6 oktober 9.03 uur. Bericht van Francisca  van Vloten (redactie): Het komende Jaarboek Achterhoek en Liemers wordt aangekondigd in de Mededelingen van het Frederik van Eeden genootschap. Brief van Tonny Roeterdink over OAB, ‘Feit en fictie’. De brief van Arend komt bij punt 4 aan de orde: symposium.

Lees meer

Verslag van de zesde bijeenkomst van de Studiekring Hendrik Willem Heuvel op de Lebbenbrugge. 5 juli 2014

Aanwezig: René Nijhof (vz.), Derk Jansen (secr.), Ben van Dijk, Arend Heideman, Wim van Heugten, Lex Schaars. 

Afwezig (m.k.): André van Gessel, Henk H., Dineke Hek, Gerrit Heuvel, Johan Onstenk, Henk Krosenbrink.

 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en spreekt een woord van welkom. Hij constateert met ingenomenheid dat de Studiekring op de goede weg is. Tevens vraagt hij Derk of het mogelijk is de tekst van het artikel dat deze samen met Henk H. op verzoek van Peter Bresser schreef voor de Achterhoekse Almanak onder de leden van de Studiekring te verspreiden.

Lees meer

 • 1
 • 2