28 april 2018

 

Verslag van de Negentiende bijeenkomst van de Studiekring meester Heuvel.
De Lebbenbrugge, 28 april 2018

Aanwezig: René Nijhof (vz.), Derk Jansen (secr.), Leo van Dijk, Arend Heideman, Tonny Roeterdink, Ben Wagenvoort.

  1. Om 13.35 opent René de vergadering. Heet de leden welkom.
  2. Ingekomen/mededelingen.Afgezien van een bespreking in Oer door Loek Kemming zijn er (nog ) geen recensies bekend. Tonny gaat in gesprek met zijn achterneef – medewerker aan De Stentor om belangstelling voorIn het voetspoor van Heuvelte genereren. René neemt contact op met de redactie van het jaarboek Bij ‘onze’ prijs blijkt ook een gevulde enveloppe te behoren. De €100,- wordt ter beschikking gesteld van Ben Wagenvoort om de kosten voor zijn acteren op 8 september te bestrijden – zie hieronder. Subsidies en verkoop maken het project: ‘In het voetspoor van Heuvel’ nog niet geheel kostendekkend. Leo bepleit publiciteit via plaatselijk historische bladen (Eibergen, Neede , Borculo). Arend en Leo stellen een informatief stuk op voor de diverse redacties. Dit ook naar Derk ter verspreiding in Noord- Nederland. Ben vraagt naar de mogelijkheden om OAB digitaal te verspreiden, waarop Derk aanvult dat dit ook geldt voor de Dagboeken. Leo wijst nog op de betekenis van ‘ingesproken’ boeken. Na bespreking van de vraag van Tonny hoe om te gaan met de rechten op bepaalde publicaties, wordt duidelijk dat het ECAL hier een belangrijke rol moet spelen. René gaat o.a. hierover in gesprek met Femia. Bovenstaande n.a.v. correspondentie tussen Tonny en Derk. Er is ook nog een stuk van André die meldt dat hij voorshands zijn werkzaamheden voor de Studiekring op een laag pitje moet zetten. Hij werkt wel aan een artikel over de godsdienstige ontwikkeling van Heuvel. Naar aanleiding van deze brief pleit René voor een herbezinning op onze activiteiten. De vergadering komt tot de slotsom zich vooreerst te beperken tot bestudering van en publicatie over werk van Heuvel. Derk biedt een artikel over het boek Bij ons in het land der Saksers van J. Waterink aan.
  3. Vaststelling agenda.De door voorzitter en secretaris voorgestelde agenda wordt gevolgd.
  4. Verslagvan de vergadering van 10 maart 2018. Onder dankzegging aan Derk wordt de tekst vastgesteld. Door André’s ‘reculer’ zal het onderwerp ‘Heuvel voor de jeugd’ niet aan de orde kunnen komen. Ook dit onderwerp zal René met Femia bespreken. Een artikel over de persoonlijkheidsstructuur van Heuvel blijft een probleem en zal er vooreerst niet komen. In elk geval is daarvoor een nauwkeurige analyse van de Dagboeken vereist.
  5. Voorstel betreffende Monumentendag op 8 september 2018. Ben W. licht het voorstel van Tonny, Leo en hemzelf toe. Centraal staat de overdracht van het Sluiterboek. Het programma, met Ben als verteller en een optreden van het koor duurt een half uur (13.30 en 15.00 uur). Het programma wordt dus 2 x aangeboden, tijdens het eerste wordt het boek overhandigd. Wellicht door de echtgenote van Johan Onstenk; aan te bieden aan Wim (Jan Willem) Slotboom (voorzitter van de Heuvelstichting) of Ben van Dijk. Subsidie voor het geheel wordt aangevraagd door Arend bij Studiefonds 2013. Ben van Dijk moet in elk geval ingeseind worden over de voorbereiding en de planning. Arend maakt ook een persbericht. Een opname van het geheel wordt omstreeks 15.45 getoond.
  6. Beeltenis/ verbeeldingMeester Heuvel. Besloten wordt meester Heuvel als schrijver centraal te stellen. In de vorm van een borstbeeld. De namen van te benaderen kunstenaars zijn: Jan te Kulve en Anton ter Braak; welk ideeën leven bij hen, wat zijn de kosten? Arend noemt de naam van Peter Nieuwenhuys te Borculo die waarschijnlijk iets kan betekenen voor de realisatie van onze plannen.
  7. Verdere initiatieven. Derk zal in een mail zijn artikel over het boek van Jan Waterink: Bij ons in het land der Saksers aan de Kringleden aanbieden, ter opname op de site. Hij werkt aan een artikel dat een drietal volkskundigen vergelijkt: G.A. Wumkes (Friesland), E.J. Huizenga- Onnekes (Groningen) en H.W. Heuvel. Duidelijk moge zijn, dat de hoofdpersonen veel meer zijn dan alleen volkskundigen. Ben W. gaat verder met zijn onderzoek naar Koerselman en Krebbers; over de poëtische Heuvel heeft hij een voordracht gehouden in Almen. Er volgen nog andere. Hij benadrukt het belang van Heuvels artikel over het  Met Mijn Heide- en Denneland verdient het een herpublicatie. De voorzitter neemt de suggestie over en bepleit een gedegen inleiding. De financiering is voorlopig nog een probleem. Tonny wijst er op, dat al onze publicatie op internet kunnen, met name de sites van de Kringen. Arend roert de betekenis van verdere digitalisering aan en bepleit de vervaardiging van een Documentaire. In welke vorm? Wie schrijft het scenario? Het verdient aanbeveling Ben Tragter te benaderen.
  8. Tonny heeft ideeën over een iets andere opzet. Zal ons daarover informeren.

9./10 Wat verder ter tafel komt en Rondvraag. Ben W. deelt mee, dat Aad   Eerland tijden de Open Monumentendag graag wil optreden met een gedicht.

  1. Sluiting. De volgende vergadering is vastgesteld op zaterdag 9 juni 2018. De voorzitter wenst allen wel thuis. 

Uitbreiding van de Studiekring verdient nadrukkelijk aandacht.