10 maart 2018

 

Verslag achttiende bijeenkomst van de Studiekring meester Heuvel 
de Lebbenbrugge, 10 maart 2018

Aanwezig: 

René Nijhof (vz.); Derk Jansen (secr.); Leo van Dijk; André van Gessel; Arend Heideman; Wim van Heugten; Tonny Roeterdink; Ben Wagenvoort. 

 1. Opening. Henk Harmsen wordt herdacht. 
 2. Ingekomen/mededelingen. Het ereblijk dat we hebben ontvangen: Literaire (Letterkundige) prijs Achterhoek/Liemers2017 wordt door de leden van de Studiekring zeer gewaardeerd. Het krijgt een plaats in de Lebbenbrugge. Uiteraard wordt ook hier de naam van de helaas zo jong overleden Henk Harmsen genoemd. Hij was naast Wim van Heugten redacteur van de bundel. Van Henk is er nog werk in portefeuille, eigenlijk zou dat uitgegeven moeten worden. Wim suggereert, of er niet een artikel kan komen over het ontstaan van de prijswinnende bundel: the making of (…). We zijn er benieuwd naar of het boek ook in de landelijke pers is geland. Leo stelt een algemeen probleem aan de orde: hoe wordt de Achterhoekse cultuur uitgedragen? Arend, creatief als immer, ziet hier diverse mogelijkheden. We moeten de Streekbladen benaderen; regelmatig komen met ‘Cultureel nieuws uit de Achterhoek.’ Dit is niet alleen een vraagstuk voor ons. René spreekt met Femia (ECAL)
 3. Vaststelling agenda. De voorliggende agenda wordt gevolgd.
 4. Verslag van de vergadering d.d. 20 januari 2018. In de tekst moet denaam Nederlands Dagblad  eigentijdser geschreven worden. Punt 6. Symposium. Het derde woord in de tekst moet ‘ideeën’ zijn.
 5. Heuveldag bij viering 350 jaar Achterhoek. De historische verenigingen van Eibergen en Neede komen met een boek dat met name is gericht op Sluiter. In de kerk van Eibergen zijn diverse manifestaties. André: we moeten verbinding zoeken met Open Monumentendag en wat de Studiekring betreft: méér Heuvel. Dat kan ook door een thema als rentmeesterschap te actualiseren. Heuvel en zijn landbouwstudenten, in het verlengde daarvan: Heuvel en de moderne jonge boer. Ons ‘Sluitermoment’ op de Lebbenbrugge. Aanbieding van Heuvels Sluiter oerboek (uit het bezit van zijn overgrootvader). Aanbieden met de door ons verworven trofee en het door de Studiekring vervaardigde boek. Hier moet Heuvels poëzie doorklinken. Arend, Ben W. en André buigen zich over een programma. Ben W. zou het voorgestelde Heuvelfestival willen doorschuiven naar 2019, gezien de vele ideeën die worden gelanceerd. Dus dit jaar een beperktere actie; in 2019 full speed. Derks idee van een ereburgerschap is niet te realiseren; alleen voor nog levende kandidaten. Het vervaardigen van een kunstwerk; verbeelding; reliëf, of wat dan ook in verband met Heuvel verdient nader onderzoek.  Arend en Derk zullen dit bezien: a. wat (wie) verbeelden we, hoe doen we dat en wat is het prijskaartje; de kunstenaar kan ook de vrije hand worden gelaten. De suggestie van een toneelstukje inhoudende Heuvels avonturen met het aloude Sluiterboek wordt met instemming ontvangen. Dus: in september 2018 een middagprogramma, in 2019 een groot programma. Tonny, Ben en Leo maken voor de volgende vergadering een plan voor het middagprogramma op de Lebbenbrugge. De volgende vergadering zullen Arend en Derk komen met voorstellen over een te vervaardigen kunstwerk. Wellicht nog in 2018. Men houde er rekening mee, dat de activiteiten moeten worden teruggekoppeld naar Ben van Dijk. 
 6. Heuvel voor de jeugd. Heeft nog geen vervolg gekregen, maar verdient volle aandacht. 
 7. Drie vrienden van Heuvel (Ben W.) Een behandeling van de betekenis van Koerselman, Krebbers en Zwartenkot voor (het werk van ) Heuvel. Derk wijst op het belang van Heuvels collega Marsman die door H. ‘mijn Jonathan’ wordt genoemd. 
 8. Andere initiatieven. Derk doet verslag; hij informeert naar Leo’s mogelijkheden voor een beschouwing over de persoonsstructuur van Heuvel; wijst er op dat hij een artikel over Heuvel en Waterink bijna heeft voltooid, ter plaatsing op de site; kondigt een vergelijkend artikel aan over de Friese geleerde dr. Wumkes, de Groningse volksschrijfster Eilina Huizenga – Onnekes en Heuvel; vraagt of we moeten onderzoeken om kernteksten van Heuvel op de site te zetten; verwijst naar Heuvels ‘spleen’; vraagt of een vertaling uit het Fries van een artikel van G.A. Wumkes over Ruimzicht nut heeft – Wumkes was leerling van Ruimzicht; is van mening dat we iemand moeten vragen om over Velderman te publiceren, wil informeren naar de bekendheid van Heuvel in Münster en Oldenburg. Belooft de dissertatie van Schravesande te bespreken over Hilbrandt Boschma als die is verschenen. Ben en Tonny wijzen op de betekenis van het Emsbroek voor Heuvel. Eén van zijn aardse paradijzen (!)
 9. Site. We moeten de site zo veel mogelijk inhoud geven; ook met bijdragen die eventueel elders een plaats zouden kunnen vinden. 
 • -wat verder ter tafel komt- en 11 -rondvraag- worden gecombineerd. Ter tafel komt een voorstel van Derk om uit te zien naar uitbreiding van de Studiekring. We kijken om ons heen (…) De volgende vergadering is: 28 april 2018.
 1. 12. René sluit onder dankzegging aan de leden voor hun aanwezigheid de vergadering om 15. 45 uur.