20 januari 2018

 

20 januari 2018, ten huize van de secretaris te Oenkerk.

Aanwezig:

René Nijhof (vz.); Derk Jansen (secr.); Leo van Dijk; André van Gessel; Henk Harmsen; Arend Heideman; Tonny Roeterdink; Ben Wagenvoort.

Afwezig met kennisgeving: Wim van Heugten, Lex Schaars.

  1. Opening. René opent om 11.30 uur de vergadering; hij spreekt een woord van welkom uit en dankt de secretaris voor zijn gastvrijheid.
  2. Ingekomen/mededelingen. Derk refereert aan een brief van Lex Schaars die inhoudt, dat deze graag van werkend lid over wil gaan naar die van corresponderend lid. Hij stelt voor Leendert van Prooije te vragen als vervanger. Hier had de secretaris moeten wijzen op een ander schrijven van Lex, waarin hij adviseert presentexemplaren van het boek In het voetspoor van Heuvel te zenden naar NRC, Volkskrant en Trouw; Derk heeft daarover de uitgever c.q. Femia Siero, geïnformeerd en het Nederlandsch Dagblad daaraan toegevoegd. Zij zal er aandacht aan schenken. Bovengenoemd boek is genomineerd als beste boek over de Achterhoek van het jaar 2017. Prijsuitreiking op 3 maart te Zelhem. Andere mededelingen bewegen zich op het vlak van ‘vondsten’. Ben W., toont een origineel artikel van A. Staring over ‘De Tol aan de Lebbenbrugge’. Arend meldt dat de ‘Sluiterbundel’ waarmee Heuvel zijn Sluiterstudies begon ontdekt is. Hij heeft een Duitse ‘variant’ ontdekt van Heuvels Zwaluwenlied. Is van de ons onbekende dichter Herlossohn (Wikipedia kan hier verlichting brengen, Derk); Ben W. meldt het voornemen van mevr. Els Dijkerman ons boek te voorzien van kritische opmerkingen, waarbij een positief patina zal overheersen. Hij meldt ook de vondst van een artikel van Krebbers over ‘Heuvel als Samaritaan’. In het verlengde daarvan komt Arend met voorbeelden van Heuvels onafhankelijkheid, terwijl Henk wijst op Heuvels positieve instelling van hem jegens het individu: hij was ècht geïnteresseerd in mensen. Derk concludeert uit het voorgaande, dat het tijd wordt voor een artikel over Heuvels persoonlijkheid (met daarbij de ontwikkeling van jeugd naar volwassenheid) tegen de achtergrond van de destijdse ontwikkelingspsychologie; hij noemt daarbij Charlotte Bühler en vraagt aan Leo of die bereid is zich daarin te verdiepen. André stuurt Leo een overzicht van wat digitaal gepubliceerd is van Heuvels dagboeken; Arend wijst nog op Heuvels verhalen over de ‘romantische’ buitenstaander (in de maatschappij), terwijl Ben W. een artikel aankondigt over drie vrienden van Heuvel: Koerselman, Krebbers, Zwartenkot. Tenslotte wordt nog even gefilosofeerd over de denkbeeldige Heuvel en WO II; ‘bruin’of ‘zwart zal hij niet zijn geweest, want de Achterhoekse volkskundigen gingen in Wereldoorlog II, in tegenstelling tot de Noordnederlandse, ondergronds.
  3. Vaststelling van de agenda. De door de secretaris toegezonden agenda wordt gevolgd.
  4. Verslag vergadering d.d. 30-09-2017. De naam van de dichter-mede auteur is Aad Eerland. Arend neemt contact op met het ECAL m.b.t de in zijn bezit zijnde Almanakken. Lezing van het boek van Johan van Rhijn verdient aanbeveling. Eerlands verzoek i.v.m. een exemplaar van Boschma’s Licht en Liefde kan niet beantwoord worden. Derk bemiddelt tussen Aad Eerland en Aad Schravesande; auteur van een komende dissertatie over Boschma.
  5. Terugblik op de totstandkoming en de presentatie van het boek: In het voetspoor van Heuvel. Derk en Henk hebben kritiek op het functioneren van de redactie. Invloeden van buiten kregen een te grote rol toebedeeld. Andere redactieleden delen die mening. André’s beschouwing over het proces toont een fundamenteler karakter: de leden van de Studiegroep moeten kritischer naar elkaar zijn t.a.v. hun producten – eisen aan niveau stellen, meer studie -; gestructureerder werken; de Studiegroep krijgt te weinig aandacht in de uitgave: zij is immers de initiator van de uitgave; symbolisch lijkt, dat de c.v.’s van de auteurs ontbreken. Ben en Derk loven René’s inzet voor de uitgave; Tonny concludeert terecht dat de presentatie een groter publiek had verdiend.
  6. Symposium. Diverse ideeeë worden gelanceerd vooral in verband met de zogenoemde nieuwe media. (André, Arend) Inhoudelijke presentaties over: Heuvel als romanticus/Biedermeier; zijn godsdienstige ontwikkeling; zijn vrienden; Heuvel regionaal en internationaal. De historicus Benny te Vaarwerk lijkt iemand die qua gedachten en presentatie voor ons van betekenis kan zijn. Er kan een combinatie gezocht worden tussen Heuvel en Sluiter met als springende punt c.q. trait d’union:  Achterhoek 350 jaar. Wellicht kan aansluiting worden gezocht bij de activiteiten van museum De Lebbenbrugge. Arend gaat met Henk, Ben W. en André de mogelijkheden inventariseren; wellicht komen we tot een Heuvelfestival. Heel aardig is het idee van de reconstructie van een werkdag van Heuvel (Henk)
  7. Heuvel voor kinderen. Tonny licht het voorstel toe. Ben schetst wat een optreden van een toneelgroep voor kinderen kan betekenen. N.B. de mogelijkheid om leerkrachten hiermee te belasten ligt niet voor de hand. We moeten met een eigen programma komen. André onderzoekt welke mogelijkheden het ECAL biedt; h;j gaat daartoe in gesprek met Femia Siero.
  8. Site. Wordt voortreffelijk beheerd. Derk vraagt naar de status van zijn artikelen ‘in wording’ o.m. die over Velderman. Arends informatie die ons via de mail bereikte kan ook opgenomen worden. De jaarlijkse financiële afdracht wordt geregeld. (André/Arend/Ben van Dijk)
  9. Wat verder ter tafel komt. Derk wil en ereburgerschap voor Heuvel aanvragen; eveneens een buste in brons of hout laten maken eventueel ter plaatsing in de Lebbenbrugge. Tonny informeert nog even naar het boek: de Heuvelpenning op blz. 192, ‘wie is de maker?’
  • Sluiting. De vergadering sluit om circa 15.00 uur. De volgende vergadering is op zaterdag 10 maart 2018. Aanvang 13.30 uur;plaats De Lebbenbrugge.