30 September 2017

 

Verslag van de zestiende bijeenkomst van de Studiekring Meester Heuvel.

30 September 2017, de Lebbenbrugge

Aanwezig: René Nijhof (voorzitter), Derk Jansen (secretaris), Leo van Dijk, Arend Heideman, Ben Wagenvoort.

Preliminair.

Arend wijst op de herdenking van 350 jaar Achterhoek. Bedoeld wordt de ‘uitvinding’ van het begrip door de theoloog-dichter Willem Sluiter. Er zijn allerlei activiteiten gepland ter viering van dit fenomeen. Arend doet verslag.

  1. De vergadering wordt door de voorzitter René Nijhof geopend.
  2. Mededelingen. Arend deelt mee, dat er met de (onvolledige) set Almanakken voor de Achterhoek (…) nog niets is gebeurd. We wachten af, of aanvulling mogelijk is. Dan ter beschikking van het ECAL.
  3. De door de secretaris samengestelde agenda wordt gevolgd met dien verstande, dat de toevalligerwijs aanwezige broer van Johan van Rhijn ‘aanschuift’ om te vertellen over diens boek over de familie Heuvel. Ook komt een extra beraad (20 mei) aan de orde.
  4. Verslag van de vergadering van 25 februari. Ben vraagt naar naam en status van de meelezers van de op 25 november te presenteren bundel. Wat onze toekomstige activiteiten betreft, wordt er op gewezen dat een film over het onderwerp: Van Borculo tot Billerbeck reeds bestaat; in verband daarmee is er ook een overzicht van publicaties over de Berkel verschenen. Een ingezonden brief van Aad Eerlandt handelt over een tekst van Heuvel: ‘Herinneringen aan mijn moeder’ in Hilbrandt Boschma’s tijdschrift Licht en Liefde. Ben Wagenvoort probeert het te bemachtigen. Het verslag wordt goedgekeurd.
  5. Bundel: In het voetspoor van Heuvel (…) Zoals het lijkt, is de bundel nagenoeg opgemaakt. Arend heeft nog een aantal opmerkingen over de gang van zaken. De voorzitter gaat het door hem geschetste beeld na en komt er op terug. Derk vraagt Henk Harmsen om een persbericht te maken en dat te verspreiden.
  6. Organisatie 25 november. De heer en mevrouw C. Gouwenberg stellen – om niet - hun boerderij Levenkamp beschikbaar. De door Derk en René opgestelde gastenlijst wordt in grote lijnen gevolgd. Er worden afspraken gemaakt over de uitreiking van twee (o, wonder!) eerste exemplaren. René heeft met de plaatselijke restaurateur Witkamp afspraken gemaakt over de huur en de plaatsing van stoelen, tevens verzorgt de firma Witkamp de catering (kosten worden vergoed). Programma: 13.30 uur Inloop, 14.00 uur aanvang, einde circa 17.00 uur. Ben Wagenvoort vertelt over boerderij Levenkamp, bewoners en meester Heuvel. André schetst het heimwee van/bij Heuvel; wellicht zingt hij nog liederen gerelateerd aan Heuvel. René ontwerpt een programma; stuurt dat rond. Hij verzorgt de aanbieding van de eerste exemplaren. Ben zorgt voor een beamer, geluidsvoorziening is op zich niet nodig; eventueel via het instrumentarium van André – mocht hij zingen.
  7. Tekst Wikipedia. Er is weinig kritiek. De opmerkingen van Ben en Leo worden door Derk ‘meegenomen’ en waar nodig verwerkt.
  8. Plannen. Derk stelt voor te onderzoeken of Heuvel postuum een ereburgerschap kan worden verleend. Hij wil ook een buste van hem laten maken ter plaatsing in de Lebbenbrugge; bij voorkeur van hout. Het onderwerp symposium (mei 2018: 5- jarig bestaan Studiekring) komt weer aan de orde. René informeert naar de bereidheid tot medewerking. Ben Wagenvoort(vrienden van Heuvel – Koerselman-Krebbers?), Derk (Heuvel en Waterink, samensteller van Bij ons in t’ land der Saksers – 1929). Via Arend het bericht dat B. te Vaarwerk nadenkt over medewerking. Derk informeert bij Aad ’s Gravesande (dissertatie over Boschma  èn dr. Albert van der Zeijden: ‘Heuvels plaats onder de etnologen). Arend stelt tenslotte de interessante vraag wie Heuvels vrienden waren zo aan het einde van zijn leven.
  9. De volgende vergadering wordt vastgesteld op 20 januari 2018. De voorzitter sluit om 15.30 uur de vergadering, maar het gesprek gaat door (…)