25 februari 2017

 

Verslag van de vijftiende bijeenkomst van de Studiekring Meester Heuvel.

Februari 25, 2017, de Lebbenbrugge

Aanwezig: Rene Nijhof (vz.); Derk Jansen (secr.); Wim van Heugten; Andre van Gessel; Leo van Dijk; Tonny Roeterdink; Ben van Dijk; Arend Heideman; Ben Wagenvoort.

Afwezig (m.k.): Henk Harmsen; Lex Schaars.

  1. Opening. Rene opent de vergadering en spreekt een welkomstwoord uit.
  2. Mededelingen. Arend bericht dat hij de beschikking heeft gekregen over een bijna volledige set Almanakken voor de Achterhoek(…). Onder punt 9a van de agenda zal hij een toelichting geven.
  3. Vaststelling agenda. De voorliggende agenda wordt gevolgd.
  4. Verslag van de vergadering d.d. 22.10.16 (verzonden op 30.10) Een zinsnede uit punt 2 ‘Mededelingen’ wordt aangepast. Het verslag wordt, onder dankzegging aan Derk, vastgesteld.
  5. Verslag redactie bundel: In het voetspoor van Heuvel. Meester Heuvel, filosoof en volkskundige; inspirator en schrijver. Loek Temmink, vormgever van het boek, heeft ook naar meelezers gezocht die zich over de inhoud en de vorm van de artikelen hebben gebogen en, waar nodig, adviezen gegeven. Momenteel zitten we op 188 pagina’s, terwijl het uitgangspunt 176 is. Daar moet de redactie nog naar kijken, maar Wim is goedsmoeds; in sommige artikelen, met name de boerderijenlijst van Van Prooije kan niet gesnoeid worden. Lex wil graag de vormgeving van zijn bijdrage zien, de voorzitter is van mening, dat de auteur de laatste versie van zijn artikel onder ogen moet kunnen krijgen. De bundel kan ruimschoots voor 20 mei - de nieuwe datum van de presentatie – gereed zijn. Ben W. overlegt met mevrouw Gouwenberg, de eigenaresse van boerderij ‘Levenkamp’ te Laren’ over de datum en de invulling van het programma, waarin hij zelf een grote rol speelt. Mevrouw Gouwenberg krijgt door Rene het eerste exemplaar uitgereikt. Ben van Dijk geeft in overweging na te denken over een fotoboekje over Borculo; Arend Heideman wijst op de communicatieve betekenis van door ‘ons’ te vervaardigen films. Dat de naam Ben Tragter hier opduikt verbaast niet. N.B.1 Loek Temmink kan nog contact opnemen met de auteurs i.v.m. verduidelijking(en) in/van het artikel. N.B. 2 De secretaris zou een personenregister in het boek op prijs stellen (zie bij voorbeeld: Jaarboek voor de geschiedenis van het protestantisme na 1800 – Meinema Zoetermeer)
  6. Presentaties in april en mei. Zie voorstellen Andre; zie ingezonden Arend. Er wordt voorgesteld de presentatie te beperken tot een dag. De datum daarvan is reeds genoemd: 20 mei in Laren op de boerderij Levenkamp speelt zich, tussen 10.30 uur en 11.30 het ochtendprogramma af; ’s middags zijn we op de Lebbenbrugge, waar het programma begint om 12.30 uur. Tussen 11.45 en 12.30 zijn er broodjes voor de gasten die ook het ochtendprogramma hebben bijgewoond. Het middagprogramma moet een speels karakter hebben met film, gedichten, muziek en zang, (uw secretaris denkt ook aan een optreden van troubadour Andre van Gessel); een causerie over onderwerpen als boerderij en landschap; over de familie Heuvel en over andere die betrekking hebben op de in de bundel behandelde onderwerpen. Derk stelt een lijst op van de beoogde gasten. Opmerking: het zou heel fraai zijn als de opening van de Hoetink tentoonstelling aansluitend aan de boekpresentatie zou kunnen plaatsvinden.
  7. Andre doet verslag. Wijst op de rubriek Actueel en vraagt bijdragen voor de site. Derk levert zo spoedig mogelijk een tweetal bijdragen die nog in statu nascendi zijn, maar benut kunnen worden als basis voor een artikel. De eerste gaat over de ontmoetingen tussen Heuvel en Hilbrandt Boschma; de andere over de stand van zaken in Volkskundig Nederland ten tijde van het overlijden van Heuvel. Dit met name naar aanleiding van een bespreking van het boek Bij ons in het land der Saksers waaraan Heuvel twee bijdragen leverde.
  8. Symposium 2018 (o.a. eerste lustrum Studiekring). Andre stelt voor een dvd uit te brengen met bij voorbeeld als onderwerp ‘Met Heuvel langs de Berkel’ (van Billerbeck tot Borculo). Dit voorstel wordt met instemming ontvangen. Grote vraag: wie kunnen we hiervoor als (ook financiele) deelnemers interesseren. Van belang is in de gaten te houden dat een eventueel project een internationaal karakter heeft (Euregio). Kranten en omroepen kunnen benaderd worden. Hier wordt weer de naam van Ben Tragter genoemd.
  9. Rondvraag (datum volgende vergadering). Arend meldt (punt 9a), dat hij een bijna complete serie Almanakken voor den Achterhoek en het Schipbeekdal van George Hartong ontving. Wat daarmee te doen? Ben van Dijk onderzoekt of ze in het Heuvel-archief te Doetinchem ondergebracht kunnen worden. Arend verhaalt verder over zijn nieuwe boek dat bij uitgeverij Fagus verschijnt. Ben W. wijst op het boeiende boek van Johan van Rhijn, dat bij dezelfde uitgever verschijnt. Derk buigt zich over de tekst op Wikipedia over Heuvel. De volgende vergadering is op zaterdag 15 april, voornaamste onderwerp: programmering van 20 mei.
  • Rene sluit de vergadering onder dankzegging voor de inbreng van de leden en wenst allen wel thuis.