22 oktober 16

Oktober 22, 2016, de Lebbenbrugge.

Verslag van de Studiekring Meester Heuvel.

 Aanwezig: René Nijhof (vz.); Derk Jansen (secr.); André van Gessel;  Arend Heideman; Henk Harmsen: Wim van Heugten; Tonny Roeterdink; Lex Schaars; Leo van Dijk.

  1. Opening: René opent om 13.30 uur de vergadering; heet de aanwezigen welkom  en excuseert de afwezigen.
  2. Mededelingen: Ben Wagenvoort heeft wat gezondheidsproblemen. Hij zal daardoor zijn werkzaamheden wat moeten beperken; dat kan gevolgen hebben voor zijn activiteiten in de ‘Heuvel-gremia’ waarvan hij lid is. Tonny brengt de groeten van de leden van de Studiekring over.
  3. Vaststelling agenda: er wordt door de secretaris gewezen op een omissie; het verslag van de vergadering van 27/8 moet ook behandeld, evenals de door René geschreven Inleiding op de bundel. Laatste komt bij punt 5 aan de orde. N.a.v. het verslag wordt gevraagd wanneer de Dagboeken van Heuvel beschikbaar komen. Dat is nog zeer ongewis; Ben van Dijk beschikt over een digitale versie. De vraag is of die in de openbaarheid mag worden gebracht. Hem wordt gevraagd om met Lies Onstenk te overleggen. Het gesprek over De Bielder en de Heerenkamer tussen Tonny en Ben W. heeft er toe geleid dat de eerste zijn artikel aanpast. Henk H. vraagt zich af of dergelijke minor points niet in een noot geplaatst moeten worden.
  4. De punten 4 en 5 worden qua behandeling nauwelijks onderscheiden. Terecht, want Stand van zaken (4) en Bundel (5) zijn onlosmakelijk verbonden. De eindredactie doet verslag van de status van de bundel.  Wim van Heugten is de spin in het proces; hij schetst de problemen op het vlak van standaardiseren van het notenapparaat, idem kolommen; wijst met name op noten verwijzend naar Google. Daar moet in elk geval de datum van raadplegen bij staan. De omvang van de artikelen is redelijk stabiel; dat geldt in mindere mate voor de illustraties. De vormgeving en het illustreren (i.c de opmaak) moet(en) het boek een levendig karakter geven. In elk geval te rade gaan bij Hoetink; bij hem wellicht functionele illustraties die niet al te bekend zijn. Wat de financiering van het project betreft: door de uitbreiding van de bundel –die mede de verlate verschijning veroorzaakt -  is er meer subsidie nodig. Lex verwijst naar het Plantenfonds en maakt een opzet voor de aanvraag. René zal dit verder verzorgen. Wim van Heugten wijst er op dat een aantal mensen moet functioneren als ‘’meelezer’’; hij heeft een aantal deskundigen op het oog. Derk wijst op het belang van een personenregister. Bij tijdschriften, Jaarboeken en bundels regelmatig afwezig. Uitermate hinderlijk.
  5. De Inleiding van René krijgt lof, maar zal qua opzet moeten veranderen. Er moet naar gestreefd worden de inleiding te relateren aan de titel, zoals ook gebeurt met de volgorde van de artikelen (zie voorstel Wim) Voorlopig wordt de titel op voorspraak van Derk: In het voetspoor van Heuvel; met als ondertitel (voorstel Lex:)) Meester Heuvel, filosoof en volkskundIge; inspirator en schrijver. In elk geval zal het begrip ‘Verwondering’ sowieso ingebracht moeten worden; Arend buige zich over de ‘inleiding’ van de Inleiding. Het resultaat daarvan wordt naar René verzonden. De verschijningsdatum wordt de maand mei van het jaar 2017. Presentatie voor genodigden in boerderij Levenkamp te Laren (april) Wellicht kan Ben W. daar een kleine inleiding houden. Officiële presentatie in mei 2017 te Doetinchem bij het ECAL; tevens opening van een (kleine )tentoonstelling gewijd aan Heuvel. Voor beide gebeurtenissen zijn voorbereidingscommissies nodig. (komt volgende vergadering aan de orde) Arend wijst nog op het benutten van digitale mogelijkheden bij de presentaties. Deze opmerking is ook van belang voor de ontwikkeling van de site, het onderwerp dat nu aan de orde komt.
  6. Site: André schetst zijn ideeën en activiteiten, de vergadering zwaait hem lof toe. Leden van de Studiekring zullen zich inzetten  om de site op niveau te houden. (korte artikelen; gedeelten uit de Dagboeken; beeldmateriaal - Arend)
  7. Initiatieven: de deelnemers inventariseren hun initiatieven. Derk, bijdragen over: Heuvel als wandelaar; Heuvel voor Dummies; Heuvel als Biedermann; Heuvel en de evangelist Hilbrandt Boschma (werk in uitvoering); de ‘heidense’Heuvel. Henk H.: de weg van Heuvel naar de techniek; Wim v. H. stelt voor jaarlijks een activiteit i.v.m. Heuvel te organiseren, noemt: de gevolgen van de komst van de familie Staring naar de Achterhoek als te behandelen onderwerp; Leo v.D.: de persoonsstructuur van meester Heuvel (de Dagboeken zijn daarbij onontbeerlijk); Arend H.: wil zich met name inzetten voor het betrekken van jongeren bij de kennisverspreiding omtrent Heuvel, m.n. digitale hulpmiddelen moeten dan ingezet; Tonny heeft een zodanige taak op zich genomen dat afronding daarvan waarschijnlijk als pensionado zal geschieden; Lex: Een onderzoek naar de taal van respectievelijk Laren, Gelselaar en Borculo (ten tijde van Heuvel?) is voorstelbaar; hoe was Heuvels relatie met Odink op het gebied van de taal van de Achterhoek? André: beheert de site, zal Heuvel en zijn uitgevers exploreren, Heuvels geloofsontwikkeling en de invloed op zijn persoonlijkheid, eventueel samen met Derk, Heuvel als Dagboekschrijver.
  8. Rondvraag: Het boek van Arend over de Achterhoek is nagenoeg voltooid. Hoe en door wie uit te geven? Gaan onze gedachten uit naar een reeks Heuveliana? Datum volgende vergadering: 14 januari 2017, 13.30 uur, de Lebbenbrugge. René sluit om 15.45. uur de vergadering en dankt de leden voor hun inbreng.