9 april 2016

Verslag vergadering op 9 april 2016: Studiekring meester Heuvel.

Aanwezig: Leo van Wijk; Arend Heideman; Henk Harmsen; Lex Schaars; André van Gessel; Tonny Roeterdink; Dineke Hek, Ben van Dijk, René Nijhof; Derk Jansen

Afwezig: Wim van Heugten, Ben Wagenvoort. De corresponderende leden: Gerrit Heuvel, Femia Siero, Johan Onstenk (m.k.)

  1. Opening. Om 13.30 uur spreekt René een woord van welkom. Hij is dankbaar voor de grote opkomst. I.v.m. de eerste presentie van Leo van Wijk wordt een voorstelronde ingelast. Leo schetst vervolgens momenten uit zijn leven: opgeleid as klinisch psycholoog/praktiserend psychotherapeut heeft hij een voorliefde ontwikkeld voor regionale geschiedenis, in dit geval de geschiedenis van Eibergen. Hij voelt zich nog geen Heuveliaan, maar is erg in het onderwerp geïnteresseerd. Leo heeft een gedeelte uit Heuvels essay over het ZWILLBROCK gebruikt in een te verschijnen boek. Al in een eerder stadium heeft René voorgesteld dit verhaal op te nemen in de bundel van november 2016. 
  2. Vaststelling agenda. Geen bijzonderheden.
  3. N.a.v. de notulen d.d. 9 januari 2016 wordt gesproken over de mogelijke ontwikkeling van Studiekring en  Werkgroep. Een nauwere samenwerking, met name in formele zin, lijkt gewenst, vergroot de herkenbaarheid. Wellicht moet gekozen worden voor de stichtingsvorm; daarvoor is een bijeenkomst met èn actie van een notaris nodig, evenals de beschikking over een startkapitaal. Een commissie bestaande uit Ben Wagenvoort, René Nijhof en Derk Jansen zal zich daarover buigen en te zijner tijd met een voorstel komen. De notulen worden goedgekeurd. 
  4. Heuvelbundel, november 2016. Henk H. en Wim van H. komen als kernredactie met een voorstel voor een pakkende titel. René krijgt van Henk H. een ‘wensenlijst’ met items voor het Woord Vooraf. De redactie verzorgt de Inleiding. Het verhaal van Tonny vordert met mate; wil de Studiekring als collectief de artikelen beoordelen dan moet de inleveringdatum van de kopy  naar 1 juni. Tonny krijgt wat meer tijd. Het verhaal van Ben W. is in grote lijnen klaar, maar niet rondgestuurd. Arends verhaal over Heuvel en Hoetink is akkoord bevonden. Het gehele boek kan gelardeerd worden met foto’s van Hoetink. Een expositie bij de presentatie van het boek wordt overwogen/ mogelijk met een soort fotoboek als catalogus? André’s studie gaat niet over Heuvel en zijn uitgevers, maar over het heimwee van/bij Heuvel. Het is een existentieel heimwee. Het verhaal van Lex is akkoord, Henk Harmsens studie is rondgestuurd en wacht op beoordeling op 9 juni. Derk over Fechner en zijn tekstbijdrage ‘ De wonderen van ’t Heelal’ worden akkoord bevonden. De bijdrage van Johan van Rhijn  heeft als titel ‘Nagelaten in de familie’. Is rondgezonden, beoordeeld op 9 juni. (De verschuivingsdatum voor de inlevering van de kopy naar 1 juni wordt door Tonny meegedeeld aan de sprekers van 7 mei.) Ben van Dijk beschrijft een wandeling door het Borculo t.t.v. Heuvel (n.b. plattegrond en foto’s). Aad Eerland zijn bijdrage op poëtisch gebied vordert. (Heeft met Derk daarover gecorrespondeerd). Idem de bijdrage van Frederiek Eggink. Het op handen zijnde artikel van Dineke leidt naar interessante vragen: wat onderwees Heuvel (-moest hij onderwijzen-) om aan te sluiten bij de belevingswereld van zijn leerlingen?; waarom is hij onderwijzer geworden? een afgeleide van het predikantschap? en een interessante vraag van Leo: hoe dacht zijn moeder daarover? We nemen in de bundel geen fragmenten uit de Dagboeken op. Bij de verwijzingen naar bronnen en literatuur een verschil maken tussen het archief Heuvel in het ECAL en het particuliere archief van bij voorbeeld Johan Onstenk. Opmerkingen: het wordt een boek van behoorlijk formaat; het wordt een interessant en vernieuwend boek; de verschijning van het boek moet tijdig aangekondigd worden; Lex merkt op dat de redactie goed de titels van de bijdragen in de gaten moet houden: niet te veel ‘heuvelen.’
  5. Activiteiten Larense Heuvelwerkgroep. Het 16e verslag wordt verstuurd. Tonny toont een proefexemplaar van zijn Oud-Achterhoeksch Boerenleven. Een nadere uitleg. Presenteert de nieuwe fietsroute van Laren c.a. Voorshands is Tonny’s onderneming nog niet voltooid; er komen nog 11 delen. (opm. Lex verstuurt een lijst met dialectwoorden uit OAB opgesteld door senator Holdijk en zijn (=Lex) oplossingen daarbij).
  6. Site. Parallel aan de naamgeving van de site zal in de toekomst de term: ‘Studiekring meester Heuvel’ gehanteerd worden. De verslagen van de Studiekring komen daarop te staan. Wellicht actuele impressies van de activiteiten van de Studiekring volgens een alternerend stelsel op te stellen door André. Publiciteit kan lopen via het ECAL, Achterhoekse Almanak, Nederlands centrum voor Volkscultuur e.d. 
  7. Vervolgactiviteiten. Wegens het gevorderde uur niet besproken. 
  8. Rondvraag. Geen 
  9. Sluiting. Volgende vergadering 11 juni 2016. Plaats: de Lebbenbrugge; aanvang 13.30 uur. 

             Derk Jansen