27 augustus 2016

Verslag van de dertiende bijeenkomst van de Studiekring Meester Hendrik Willem Heuvel, de Lebbenbrugge, 27 augustus 2016

Aanwezig: René Nijhof (vz.); Derk Jansen (secr.); André van Gessel; Henk Harmsen; Arend Heideman; Tonny Roeterdink; Lex Schaars; Ben Wagenvoort. De andere leden hebben zich afgemeld.

 1. René heet de aanwezigen welkom.
 2. De voorliggende agenda wordt gevolgd.
 3. De notulen van de vergadering van 11 juni worden – met dank aan de secretaris (a.i.) Henk Harmsen - vastgesteld.
 • Bespreking artikelen. Arend is vol lof over hetgeen tot nu toe is aangeleverd voor het boek. Dat geldt dus ook voor het artikel van Van Prooije dat – volgens de agenda – als eerste aan de orde moet komen. De vergadering is er positief over. Naar aanleiding van een brief van Johan en Lies Onstenk over Heuvels waardering voor het/een Openluchtmuseum wordt gesproken over de vraag van Van Prooije, of de Dagboeken te raadplegen zijn. Voorshands niet, is de gedachte: die zijn en blijven in particulier bezit. Derk zal Van Prooije  in die geest berichten en hem vragen de mening van de familie Onstenk-Bark op enigerlei manier te verwoorden in zijn artikel.  Nadat Derk zijn opmerkingen (met name stilistische) t.a.v. Ben van Dijks artikel heeft overhandigd aan de eindredactie (Henk) wordt van gedachten gewisseld over de datum van verschijnen. Het moment van inleveren van de kopy wordt gesteld op 1 september – Tonny wordt in deze ontzien. Mocht onverhoeds dit niet haalbaar blijken, dan denkt René aan het voorjaar van 2017. Een ‘moment de mémoire’ hierbij is het verschijnen van OAB in 1927. Nadat is opgemerkt, dat Wim Wijnandts in de ‘achtervang’ zit als redacteur/corrector; Arend aangeeft, dat in het ‘Woord Vooraf’ wellicht de samenstelling van de Studiekring vermeld kan worden met inbegrip van de naam van de helaas overleden Henk Krosenbrink en Henk erop heeft gewezen dat de titels ‘bevrijd ‘ moeten worden van de naam Heuvel komt het artikel van André Eindelijk Thuis aan de orde. De vergadering is vol lof; René vraagt zich af of het niet wat aan de moeilijke kant is, maar de vergadering gaat hierin, naar het lijkt, niet mee. Lex stelt voor het artikel vanwege het niveau als eerste op te nemen. Dat kan ook gevolgen hebben voor de titel, waarover in een later stadium wordt gesproken. De bijdrage van André geeft aanleiding tot een aantal opmerkingen, waarbij die van René essentieel zijn: Heuvel maakte veel mee in zijn leven op het vlak van maatschappelijke veranderingen; hij was min of meer een gespleten persoonlijkheid in de tweespalt tussen moderniteit en verlangen naar het verleden. ‘Waar ben ik thuis’ was voor hem een essentiële vraag en dat hij daarvoor ook terechtkwam bij de zogenoemde Kleine Godsdiensten hoeft niet te verbazen. Concluderend: een uitmuntend artikel. De opmerkingen t.a.v. het artikel van Tonny komen samengevat op het volgende neer. Titels van boeken en tijdschriften cursief (Derk); de plaats van het Bielder blijft – in elk geval voor uw secretaris - wat raadselachtig (Ben W.) en waar vinden we de Heerenkamer? Ben en Tonny gaan daarover in gesprek. René stelt voor om een plattegrond van dit alles te maken, opdat de lezer het geheel kan blijven volgen. Henk vraagt naar het belang van het besprokene. Arend en Derk hebben het artikel met veel genoegen gelezen; de eerste wijst op het gebruik van naamsveranderingen bij Heuvel en Krebbers al modeverschijnsel. René vertelt iets over de opzet van zijn ‘Woord Vooraf’; wijst op de gegevens die in het colofon moeten komen en vraagt de auteurs in hun c.v. iets te zeggen over hun band met Heuvel. De eindredactie i.c. Henk wijst erop dat Femia (i.c. de Steenbergen Stichting) het boek uitgeeft, en dat Loek Kemming de vormgeving voor zijn rekening neemt. Henk wil nu eindelijk wel eens beschikken over de laatste versie van elk artikel, inclusief de illustraties. Hij wijste erop, dat het dialectgebruik in de teksten bij de correctie problemen kan opleveren.
 • Derk zal aan Ben van Dijk vragen, of hij een gedeelte van de beeldredactie op zich wil nemen. De foto’s van Hoetink kunnen bij het illustreren van de bundel richtinggevend zijn. Arend wijst op Monumenten dag, waarop te Gelselaar een aantal malen een toneelstuk zal worden opgevoerd over Heuvel “Als de zwaluw ons verlaat’’ (Bie Winkels)
 • Planning, taakverdeling: geen bijzonderheden
 • Presentatie bundel. Die zal plaatsvinden op boerderij Levenkamp (zie OAB blz.255 ‘Een Stamhuis’). Ben W, onderhoudt de contacten met de huidige eigenaars en zal ook tijdens de presentatie spreken. René stelt voor later nog een presentatie in het Ecal te houden, met een kleine tentoonstelling over Heuvel. Er wordt gesproken over de titel van de bundel. Suggesties: ‘In Edens hof’; ‘Verlangen naar het Paradijs’; ‘Heuvels hof’; ‘Wandelen’ in Heuvels Hof. Ideeën naar de secretaris s.v.p.
 • Het is zaak dat er stukken worden geleverd voor de site. Derk is van plan de relatie Heuvel en Hilbrandt Boschma onder de loep te nemen; wellicht buigt hij zich weer over Licht over de graven, volgens hem een sleutelwerk in Heuvels oeuvre,. Tonny’s transcripties kunnen natuurlijk ook opgenomen worden, maar plaatsing op de site van de Larense Heuvelwerkgroep ligt meer voor de hand. Onderlinge verwijzing naar elkaars sites is van belang.
 • Initiatieven: Arend vertelt over de voortgang en inhoud van zijn boek.
 • Er is voorgesteld een opdracht mee te geven aan het boek. De meningen zijn verdeeld. Besloten wordt in het ‘Woord Vooraf’ aandacht te schenken aan overleden leden van de Studiekring. Na enkele filosofieën over een nieuwe (digitale) uitgave van OAB en de relatie tussen de Van der Lugt- en de WALD-spelling wordt de vergadering gesloten.
 • Sluiting. Volgende vergadering: 22 oktober 2016. Plaats: de Lebbenbrugge; aanvang 13.30 uur