11 januari 2014

Verslag van de derde bijeenkomst Studiekring Hendrik Willem Heuvel op de Lebbenbrugge. 11 januari 2014.

Aanwezig: René Nijhof, Ben van Dijk, Lex Schaars, Henk Harmsen, André van Gessel, Derk Jansen, Dineke Hek, Arend Heideman.

Afwezig (m.k.): Henk Krosenbrink, Gerrit Heuvel, Johan Onstenk, Wim van Heugten.

  1. Opening, René opent de vergadering en heet allen welkom. Hij benoemt het doel van de vergadering: Symposium op 4 oktober 2014, ja/nee?

  2. Vaststelling agenda. Er worden geen – inhoudelijke – punten toegevoegd.
  3. Verslag vergadering d.d. 19 oktober 2013. René zegt niet de bedoeling te hebben gehad een mondelinge of schriftelijke analyse te geven van de oerversie van OAB. Desalniettemin blijft publicatie daarvan interessant. Dat werpt de vraag op, hoe te handelen met het originele materiaal van Heuvel. Integrale publicatie daarvan is nog niet mogelijk (als – meer materiële- bijzonderheid merkt Ben op, dat Heuvels bureau in de Lebbenbrugge geplaatst zal worden).

René wijst op de beeldvorming van en omtrent Heuvel. In wezen zal dit ingewikkelde probleem synchroon en diachroon beschouwd moeten worden. Een tekst als de oerversie ven OAB zal slechts met commentaar openbaar gemaakt kunnen worden. Dit maakt de figuur van Heuvel ook veel interessanter, in de zin van: Wat heeft hij ons nog te zeggen? Derk doet mededeling van de reacties van Albert van der Zeijden en Jurjen van der Kooi op de vraag naar de uniciteit van Heuvel. Th. Spek (RuG) heeft zijn

waardering voor OAB uitgesproken. Het verslag wordt goedgekeurd.

  1. Voorbereiding Heuvel symposium. De punten A (wie houdt een lezing) en B (wie levert een schriftelijke neerslag) worden ‘gezamenlijk’ besproken. Vooreerst wordt een aantal algemene vragen en opmerkingen gesteld c.q. gemaakt. Wat is de doelstelling van het symposium?- Heuvels leven en werk meer bekendheid te geven -! Wat is de doelstelling van de Studiekring? (dit punt wordt niet verder uitgewerkt). Moeten er bij de organisatie ook andere gremia betrokken worden? (Dialectkring Achterhoek en Liemers). Het ECAL wordt genoemd als leverancier van adressen van verenigingen en individuen die benaderd kunnen worden voor deelname; is inmiddels gebeurd. De vraag naar de oorzaken van de belangstelling voor Heuvel levert de suggestie, dat in elk geval de reactie op modernisering een rol speelt. Lex wijst er op dat het van belang is een vooraanstaand spreker van buiten de Kring te vragen als spreker, bij voorbeeld dr. Albert van der Zeijden (Centrum voor Volkscultuur), de secretaris heeft hem benaderd. Derk (Maeterlinck-van Eeden-Heuvel), Dineke (de onderwijsman c.q. methodenschrijver), Arend (na 100 jaar, zijn invloed), Henk Harmsen (Peter Rosegger), André (Heuvel als romanticus) zeggen een mondelinge bijdrage toe. Hiervan zullen zij een artikel maken voor het Jaarboek. Lex bereidt een studie voor over het dialectgebruik in OAB, wellicht voor een vervolgsymposium.  Gewezen wordt op Wims inventarisatie van verschijnselen die verband houden met het begrip ‘waarneming’ bij Heuvel (flora, fauna, weersomstandigheden). Tijdens het symposium bestaat de mogelijkheid de lezingen af te wisselen met intermezzi: een leesvoordracht in dialect (Henk H.); de reprise van een tweespraak tussen Odink en Heuvel – Ben informeert naar de mogelijkheden; een muzikale bijdrage (André).; een korte wandeling. De auteurs sturen vóór 15 februari een korte samenvatting van hun artikel, opgave van het aantal woorden en suggesties voor illustraties naar Derk, deze zorgt voor doorzending naar Wim. Nadat Ben nog een aantal smaakvolle voorbeelden van Heuvels humor heeft gegeven wordt punt C besproken: logistiek, voorbereidingscommissie. Dineke, André, Ben en Henk Harmsen stellen zich beschikbaar. Derk verzorgt – na verzoek van de commissie – de correspondentie met belanghebbenden. Het bestuur van De Heuvelstichting stelt de ruimten van de Lebbenbrugge beschikbaar voor het symposium; capaciteit 90 personen.
  2. Wat verder ter tafel komt: Lex wijst op een artikel van zijn hand in Borklose Maote, waarin Heuvel voorkomt. Ben zorgt voor verspreiding. Eerstgenoemde noemt ook de naam van de student William Arfman als mogelijke deelnemer aan het symposium. Derk noteert de naam.
  3. Derk doet een mededeling over de site van de Vereniging van de Vrienden van de Lebbenbrugge; daarop kunnen Heuveliana worden geplaatst. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 22 februari (13.30 uur). Op verzoek van Lex wordt nagedacht over de datum van de vervolgbijeenkomst: wordt 5 april.
  4. Circa 15.45 uur sluit de voorzitter – de leden dankend voor hun inbreng - de vergadering.