18 oktober 2014

Verslag van de achtste bijeenkomst van de Studiekring Hendrik Willem Heuvel op de Lebbenbrugge. 18 oktober 2014.

Aanwezig: René Nijhof (vz); Derk Jansen (secr.); André van Gessel; Henk Harmsen; Dineke Hek; Arend Heideman; Lex Schaars.

Afwezig: Ben van Dijk; Wim van Heugten; Gerrit Heuvel; Henk Krosenbrink; Johan Onstenk (allen met kennisgeving).

  1. Opening, René heet ons welkom. Derk meldt de ontvangst van een aantal stukken: brief van Arend Heideman, verzonden op 6 oktober 9.03 uur. Bericht van Francisca  van Vloten (redactie): Het komende Jaarboek Achterhoek en Liemers wordt aangekondigd in de Mededelingen van het Frederik van Eeden genootschap. Brief van Tonny Roeterdink over OAB, ‘Feit en fictie’. De brief van Arend komt bij punt 4 aan de orde: symposium.
  2. Vaststelling agenda. De voorliggende agenda wordt gevolgd.
  3. Verslag van de vergadering d.d. 30 augustus 2014. Derk signaleert een drukfout in punt 4: (bi) = (bij); vraagt Dineke of ze zich nog verder gaat verdiepen in het onderwijs van Heuvel; constateert dat Heuvel omstreeks 1906 zich serieus ging verdiepen in de strijd tegen alcohol; meldt dat hij nog geen contact heeft gehad met webmaster Temmink. De notulen worden onder dankzegging aan Derk goedgekeurd.
  4. Symposium 4 oktober. Huygens’: ‘In seven woorden gaet veel sins’ is hier van toepassing: De reacties waren over het algemeen positief! Bij een volgend symposium (wellicht moet de aankondiging wat vereenvoudigd) moeten we de doelgroep sterk in de gaten houden, immers voornamelijk OAB geïnteresseerden, de kost mag dus niet al te zwaar zijn. Wellicht wilden we te veel presenteren, m.a.w. waren we te ambitieus. Gedacht kan worden aan een ochtend- of middagprogramma; eventueel een overkoepelend thema presenteren. Henk H. merkt op dat een korte samenvatting van de lezingen in de aankondiging misschien nuttig is. Overigens was de keuze voor Gelselaar goed, de verzorging prima, de wandeling een vondst. Bij een volgende ‘Heuveldag’ kan het onderdeel ‘discussie’ vervallen. Wat de financiën betreft gaat onze dank uit naar het Plantenfonds; Lex zal die overbrengen. De ganzenhoeders krijgen € 50,- het resterende bedrag blijft onder ons beheer. De verwarring die is ontstaan over de totale kosten van het symposium is te wijten aan het, kort voor aanvang, af- en aanmelden van (potentiële) deelnemers, een gebruikelijk verschijnsel. Bij volgende bijeenkomsten worden de medewerkers vrij gehouden. Uit de brief van Arend wordt het gedeelte over een mogelijk relatie tussen de Heuvelwerkgroep Laren en de Studiekring besproken. Voorgesteld wordt Ben Wagenvoort te polsen om als een traît d’union te op te treden. René nodigt hem daartoe uit. Gezien de bezetting van de Kring tijdens vergaderingen lijkt uitbreiding wenselijk. Daar wordt over nagedacht, ‘Laren’ blijft hier een aandachtspunt.
  5. Na het symposium; Groslijst. De vraag rijst wat we met de Groslijst, waarin René een dubbeling van de nummers 19 en 25 constateert, doen. Eventueel op de site. Interessanter is de gedachte om omstreeks 10 mei 2016 (90e sterfdag Heuvel) een publicatie te laten verschijnen met onuitgegeven werk van Heuvel al of niet aangevuld met artikelen van leden van de Studiekring.. Dat kunnen ook interessante krantenartikelen zijn of werk uit het Heuvelarchief. Wellicht hebben de erven Heuvel nog min of meer onbekend materiaal in bezit. Het is gewenst navraag te doen bij Johan; mogelijk wil Ben dat op zich nemen. In elk geval moeten de erven instemmen met ons plan. Er zijn nog suggesties voor te bestuderen onderwerpen: Heuvel en de naoberplicht; de religieuze ontwikkeling van Heuvel, zijn psychologische ontwikkeling is daarbij van belang; Heuvel en Andersen (de betekenis van het sprookje). Opdracht: er moet een inventarisatie komen; wie doet dat en wie wil eventueel een artikel leveren? René en Derk bekijken de inventaris van het Heuvelarchief.
  6. Wat verder ter tafel komt. De brief van Tonny Roeterdink wordt naar Henk Krosenbrink gezonden voor commentaar.