5 juli 2014

Verslag van de zesde bijeenkomst van de Studiekring Hendrik Willem Heuvel op de Lebbenbrugge. 5 juli 2014

Aanwezig: René Nijhof (vz.), Derk Jansen (secr.), Ben van Dijk, Arend Heideman, Wim van Heugten, Lex Schaars.

Afwezig (m.k.): André van Gessel, Henk H., Dineke Hek, Gerrit Heuvel, Johan Onstenk, Henk Krosenbrink.

  1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en spreekt een woord van welkom. Hij constateert met ingenomenheid dat de Studiekring op de goede weg is. Tevens vraagt hij Derk of het mogelijk is de tekst van het artikel dat deze samen met Henk H. op verzoek van Peter Bresser schreef voor de Achterhoekse Almanak onder de leden van de Studiekring te verspreiden.  

  2. Vaststelling agenda. Het artikel van Henk Krosenbrink over Heuvel en W.O. I ‘volgens het Dagboek’ wordt door Derk in een aantal exemplaren rondgedeeld. Wim stuurt ook een exemplaar naar Henk H. eventueel te gebruiken bij zijn Inleiding. Derk merkt op dat Henk K. de artikelen postaal moet ontvangen. Hij zal daar voor zorgen. Er volgt een opmerking over de onvrede levend in het Umfeld jegens de inhoud van het komende Jaarboek A&L, waarbij René opmerkt dat het meer en meer een ‘Heuvelnummer’ zal worden; er is sprake van een duidelijke accentverschuiving. De voorliggende agenda zal worden gevolgd.
  3. Verslag van de vergadering d.d. 5 april. Qua vorm wordt een drukfout gecorrigeerd: ‘enkel bezwaren’ moet zijn: ‘enkele bezwaren’ (punt 4 van het verslag). Derk wordt dank gezegd voor de verslaggeving. Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt: de uitnodigingen worden begin augustus verzonden, dan kan ook de Larense Heuvelwerkgroep worden geïnformeerd. Het Plantenfonds komt nog aan de orde. Ben vraagt zich af, of er wel een artikel of lezing is te maken van de relatie ’Heuvel en de Muralt’, wellicht ligt meer voor de hand: ‘Heuvel en de (lokale) bestuurders. Andere voorstellen: Heuvel en de inspectie (wellicht aantrekkelijk voor Arend); Ben noemt de naam van de feministe Titia van der Tuuk, waaruit het onderwerp Heuvel en de rechtspositie van het onderwijzend personeel oprijst, waarbij ook de rol en betekenis van de onderwijzer Warmelink meegenomen kan worden; René wijst op een interessant dossier in het Gelders archief: De Muralts decoratievoorstel n.a.v. de afwikkeling van de Stormramp. De voorstellen van de door De Muralt ingestelde commissie werden afgebrand door de voormalige burgemeester Bloemers. Er wordt gesproken over Heuvels visie op de ontwikkeling van trein- en autoverkeer. Wellicht is dat het bestuderen waard.
  4. 4 oktober 2014. Heuvelsymposium. Op voorstel van René worden de ingekomen artikelen aan de orde gesteld. Lex spreekt zijn grote waardering uit voor het artikel van Arend; het kan als openingsartikel worden opgenomen; hij ziet een duidelijke samenhang met het artikel van André. Bij het artikel van Arend is plaatsing van een plattegrond van Gelselaar nuttig, evenals een schets van de ‘Hof van Eden’; (die plattegrond(en)) kunnen ook gebruikt worden op 4 oktober mocht het symposium in Gelselaar worden gehouden). René heeft wat moeite met de eerste anderhalve bladzijde van het artikel en vraagt naar enkele verduidelijkingen: Heuvels politieke opvattingen; de plaats en betekenis van Piersons Oudere Tijdgenoten; eveneens van de politicus Tak. Diverse zaken kunnen in de noten opgelost worden. Wim suggereert een ander titel, iets in de geest van: ‘Vooruitgang stemt weemoedig’; de huidige of een variant daarop kan dan als subtitel dienen. Arend zal er naar kijken. Het artikel van Dineke is uiterst objectief (objectiverend) geschreven. Gebruik van de naam ‘Meester Heuvel’ is raadzaam. Arend vraagt naar de ‘bronnen van Heuvel’: waar haalde hij zijn gegevens vandaan? speelde Jan Ligthart een rol?; hoe kan het dat een ‘eenvoudige’ onderwijzer uit een klein dorp als Gelselaar tot zoiets in staat was. En waarom een vak als aardrijkskunde? Heeft Prop nog een rol gespeeld? De originele citaten moeten gehandhaafd blijven vanwege de authenticiteit. Het artikel van Derk levert problemen op voor het lezersbestand van het Jaarboek: er wordt te veel voorkennis verondersteld, het verhaal moet dus vereenvoudigd worden; ook hier kunnen sommige zaken naar de noten. Het artikel is overigens van belang als specimen van de ‘andere Heuvel’, de kwalificatie komt van  Arend in een krantenartikel. Heuvel is (veel) meer dan het Oud- Achterhoeksch Boerenleven of de geestelijke vader van De Lebbenbrugge; die onbekende aspecten moeten belicht worden. Derk zal het artikel herzien. In de bijdrage van André wordt het accentueren van de poëtische Heuvel bijzonder gewaardeerd. Zijn ‘poëzie’ heeft een universeel karakter, waarbij Derk opmerkt dat het dan wellicht aanbeveling verdient ook te wijzen op min of meer gelijksoortige schrijvers. Er wordt afgesproken Oud-Achterhoeksch Boerenleven niet af te korten. Uiterlijk 1 augustus moet de definitieve versie van de artikelen binnen zijn. Wat het conceptprogramma van Derk betreft wordt opgemerkt dat het onderdeel ‘duo in dialect’ vervalt. In de oorspronkelijk tekst daarvan zitten fouten; Ben zal trachten de tekst ter beschikking te krijgen en die vervolgens aan de leden van de Kring toezenden (eventueel op de agenda van de volgende vergadering). Op het symposium zal René na de opening een korte inleiding houden; hij kan zich daarbij baseren op de Inleiding van Henk H. Derk herziet het programma.
  5. Larense Heuvelwerkgroep. Betrekken bij het symposium. Wellicht is haar netwerk te gebruiken. 5 augustus worden te Laren nadere contacten gelegd.
  6. Na het symposium. We sonderen tijdens het symposium waar de belangstelling ligt. Derk maakt een groslijst met te behandelen onderwerpen/ te bestuderen zaken.
  7. Wat verder ter tafel komt. Geen bijzonderheden.
  8. René sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst: datum 30 augustus 2014, aanvang 13.30 uur, plaats De Lebbenbrugge.  

Derk Jansen.