Archief Heuvel

Archief Heuvel

Hier vindt u een (voorlopige) inventaris van het archief van meester H.W.  Heuvel, die is  samengesteld door Lijda en Gerrit van den Bremen; Ben van Dijk; Harmke Hek; Johan Onstenk en Lies Onstenk-Bark.

Het meeste daarvan is te vinden in het archief van ECAL (o.a. ECAL 0345, 0345-1 en 0345-2). Het bestaat uit meer dan 400 omslagen, stukken en losse vellen met aantekeningen, manuscripten, studies, lijsten van gelezen boeken, samenvattingen daarvan, brieven enz, enz.
Bij de knop ‘links’ vindt u een link naar ECAL. De bedoeling is om ook een link te maken die rechtstreeks naar het archief van Heuvel bij ECAL leidt.

Dit archief is nog lang niet volledig nagespeurd. Het geeft voor de geïnteresseerde lezer en onderzoeker nog genoeg mogelijkheden om meer achtergronden van het werk en leven van Heuvel te leren kennen.
Ook wat betreft ongepubliceerd werk van Heuvel, bevat dit archief nog een schat aan materiaal.

Een (ander) deel van het archief van Heuvel b.v. zijn dagboeken, bevindt zich op verschillende plekken en deels nog bij te familie zelf. Streven is om in de komende tijd dit (digitaal) in kaart te brengen en tot een compleet overzicht te komen.

N.B. We zijn nog steeds op zoek naar originele krantenartikelen, boekjes of verhalen over/van Heuvel. Mocht u wat ter beschikking willen stellen (om te digitaliseren) dan kunt u contact met ons opnemen via knop ‘Contact’.

Inventarisatie archief Heuvel

1.         Correspondentie met G. Zwartenkot te Almelo, betreffende geloofszaken, 1911 en ongedateerd.

1 omslag

2.         Correspondentie met ds. J.A. Kromsigt, betreffende geloofszaken, 1904-1909. 1 omslag

3.         Correspondentie met ds. F. Reitsma en mevrouw Reitsma, 1918, verder ongedateerd. 2 stukken

4.         Correspondentie met G.H. Marsman, 1915. 1 stuk

5.         Correspondentie met pastoor A. Dillmann te Borculo, 1915. 1 stuk

6.         Correspondentie met A. Elbrink, 1915-1916. 2 stukken

7.         Correspondentie met ds. H. Cannegieter te Gouda, 1916. 1 stuk

8.         Correspondentie met dr. H. Blink te Den Haag, 1915. 1 stuk

9.         Correspondentie met  M.J. Bitter, rentmeester van Twickel, 1918. 1 stuk

10.       Correspondentie met ds. M.C. van Mourik Broekman, 1916. 1 stuk

11.       Correspondentie met P. Kat Pzn., 1916. 1 stuk

12.       Uittreksels uit boeken van: o.a. dr. A.J. den Hartog, ‘Uren met Boehme’; Het werk van Jan Caspar Luycken, A.W. Groenman; ‘Het vasten bij Israel’, ongedateerd. 1 omslag

NB: genoteerd op achterzijde van brieven en reclamedrukwerk.

13.       Recensie van het boek ‘Ruusterkes’ van G.J. Meinen, 1925. 1 stuk

14.       Leerlingenlijsten van de school te Gelselaar, 1875-1895, met enkele statistische gegevens, ongedateerd. 1 katern

NB: In slechte staat.

15.       Tuinplannen Gelselaar, 1895-1898. 2 stukken

16.   Uittreksel uit het boek van prof. L. Bolk, ‘Hersenen en Cultuur’, 12-3-1918. 1 omslag

 NB: genoteerd op achterzijde van brieven

I      steuncomité klompen, 10 maart 1918

II     Mededeling over eindles, 8 maart 1918

III   -

IV    Brief  kerkenraad: aannemen van beroep van ds. Cannegieter, 11 dec. 1916

VI            -

 1. Correspondentie met Th. J.J. Kreunen w.i., elektrotechnisch ingenieur te Den Haag, 11 november 1918. Protocol der vrijwillige rechtspraak van het stadsgericht te Borculo met namen van ingezetenen vanaf Het Hof tot Geesterse Poort, 1777. 1 stuk

 2. Uittreksel uit boek van A.J.C. Kremers over Dirk Scheij, Vice Admiraal, overl. 15 juni 1703. Overzicht/ stamboom familie Scheij, Borculo, 15 dec. 1912. 2 stuks

 3. Stamboom dr. Ter Meulen, Elbrink, Kobus, 1 stuk

 4. Lijst predikanten te Borculo, 1616 – 1910. Lijst bijdragen voor de vervallen kerk te Borculo, 1662. 1 stuk

 5. Aantekeningen over Bernard van Galen, bisschop van Munster.

Aantekeningen over 1666, het wonderjaar. Plus enkele stuks diversen. 1 omslag

NB: enkele genoteerd op achterzijde van brieven

 1. Graanprijzen 1621 – 1795. 1 stuk

 2. Aantekeningen van G. Martens over Het Hof te Borculo, inneming van Borculo en over verkoop van domeinen. 1 omslag

 3. Brief van Rika Kromdijk, geb. Bronwijker, te Holten over artikel van Heuvel over de Achterhoekse dichter Kromdijk, 22 juni 1922. 1 stuk

 4. Aantekeningen uit archiefstukken over ’t Heuvel in Dochteren. 1 omslag

 5. Uittreksel uit brieven van A. de Priester. 1 stuk

 6. Aantekeningen over G. Velderman (alias Kees Koen) redacteur van ‘de Graafschap’: geb. 24 febr. 1837. 1 omslag

 7. Uittreksel uit ‘Sociologie van de Boerenstand’, G. van der Elsen, (Eerste druk J. de Reijdt, Helmond – 2e dr. 1918). 1 stuk

 8. Overijsselse Almanak 1851. Aantekeningen over kastelen, kloosters en Havezaten. 1 stuk

 9. Uittreksels uit de Oude Wolterbeek: Ouderdom en Buitenleven van Staring. 1 stuk

 10. Lochemse Courant 6-10-1888 tot 22-12-1888. 1 omslag

 11. Lochemse Courant 1-1-1889 tot 1-6-1889. 1 omslag

 12. Provinciale Overijsselsche – en Zwolsche Courant, 9-1-1913 tot 16-1-1913. 2 stuks

 13. Epistel zandweg Gelselaar – Diepenheim, Hutten Klaas.. 1 stuk

 14. Mededelingen aangaande de strijd om Goor in juli 1581, door J.S. van Veen. Artikel over collecte van Steenwijk door J.S. van Veen. 2 stuks

36.       Huishoudboek H.W. Heuvel en D. Wesseldijk, 1892 – 1900. 1 stuk

 1. Hoe meester W.J.C. v. Wijngaarden te Rijssen, 1818 – 1882, de volkskunde zag. 1 stuk

38.       Publikaties over Jan ten Arve, dichter te Ruurlo. Aantekeningen over meester Haarman. 2 stuks

39.       Diverse krantenknipsels. 1 omslag

40.       Het vergaan van de Titanic, manuscript, 15 april 1912. 2 stuks

41.       Diverse aantekeningen. 1 omslag

42.       Roomsch Catholieke kerkbouw Haaksbergen, 1666 – 1780, door C. J. Snuif. 1 stuk

43.       Woordverklaring Nederlandse taal van meester Kat Pzn., Zutphen, 1886. 1 stuk

44.       Uit de geschiedenis der Hervormde Kerk en Gemeente van Almelo, door G.J. ter Kuile. 1 stuk

45.       Aantekeningen over de Belgische Afscheiding. 1 omslag

46.       Laatste aantekeningen, 1926. 1 stuk

47.       ‘Opwaarts’, 1 juli 1918. Vrijzinnig – godsdienstig orgaan. 1 stuk

48.       ‘Stijn Streuvels’ en ‘Lenteleven’’, door Alfred Hegenscheidt. 1 stuk

49.       ‘Maeterlinck en de mystiek’. 1 stuk

50.       ‘School en Leven’, weekblad voor opvoeding en onderwijs in school en huisgezin, 1904 – 1911. 1 omslag

51.       Diverse krantenartikelen. 1 stuk

 1.   ‘Parlementaire studiën en schetsen’, Groen van Prinsterer. 1 Stuk

53.       Boek met krantenknipsels en afscheidstoespraken. 1 stuk

54.       Notities van overlijden van 1874 tot 1926, familie, vrienden en bekenden. 2 stuks

55.       Gegevens van stamboom fam. Daniels. 1 omslag

56.       Diverse krantenknipsels over Borculo en omgeving. 1 omslag

57.       Aantekeningen over verschillende plaatsen in Nederland. 1 omslag

58.       Uittreksel boek ‘Een Schone Ziel’. 1 omslag

59.       Verhaal ‘Ons Huis’. 1 omslag

60.       Correspondentie H.J. Krebbers aan H.W. Heuvel. 1 omslag

61.       Diverse aantekeningen over historie en bewoners van Borculo. 1 omslag

62.       Aantekeningen over Rekken. 1 omslag

63.       Aantekeningen over gelezen boeken. 1 omslag

 1. Brieven van meester A.W.C. Staring; krantenknipsels uit 1916 en aantekeningen over Staring door H.W. Heuvel. 1 omslag

65.       Wereldgeschiedenis binnen– en buitenland van 1870 – 1925. 2 stuks

66.       Aantekeningen over ds. J. de Liefde. 1 omslag

67.       Agenda 1919 (1922). 1 stuk

NB: Beperkt gebruikt

        mannen. 1 stuk

69.       Aantekenboekje. Aantekeningen over diverse boeken. 1 stuk

70.       Aantekenboekje. O.a. schoolmeester van Elzenheim, een Achterhoekse deserteur, meteorologie,   

       op de Veluwe, etc. 2 stuks

71.       Diverse aantekeningen. 3 stuks

NB: geschreven op achterzijden van formulier gemeente Borculo aangaande vrijdom schoolgeld, 1910 en 1911.

 1. Portefeuille Almanak 1920 met diverse aantekeningen. 1 stuk

 2. Gedichten van H.J. Krebbers. 1 omslag

75.       Krantenartikel over Marke en kerk en diverse reacties daarop, november 1920. 1 omslag

76.       Krantenartikel over o.a. Tongeren, ’t Klooster Nazareth te Oene. 1 stuk

NB: geplakt op schoolstaten

77.       Aantekeningen op religieus gebied, 2 stuk

78.       Kritiek op de inspecteur van het onderwijs     . 1 stuk

NB: geschreven op achterzijde brief KNMI, dec. 1923

 1. Aantekeningen van het kerkgebeuren (gebouw). 2 stuk

 2. Aantekeningen over ontvangen honoraria, 1913 – 1924. 2 stuk

 3. Gegevens over inkomsten en uitgaven van vicariën en de kerken in de gemeente Borculo. 1 omslag

 4. Overzicht ontwikkeling bevolking Achterhoekse en Twentse gemeenten, 1822 – 1832 – 1903. 2 stuks

 5. Gegevens kerk Geesteren 1839 door ds. H.D.J.  Boissevain. 1 stuk

 6. Correspondentie ds. H.D.J.  Boissevain over Willem Sluijter, Hof te Borculo, uitnodiging eeuwfeest Ned. Herv. kerk Gelselaar. 1 omslag

 7. Brief van H. Reef over Huize van Bevervoorde te Gelselaar. 1 stuk

 1. Memorie van aangifte van de nalatenschap van de A.G. Jonkvr. (?) Louise Maria Gravinne van Bijland op 14 mei 1831 overleden. 1 stuk

NB: Geschreven op achterzijde brief over petroleumschaarste m.b.t. landbouwonderwijs in 1918.

 1. Notities over de waterwegen van Berkel, Schipbeek en andere waterlopen. 1 stuk

 2. Notities over Markeverdelingen Neede, Barchem, Lochem en Borculo. 1 stuk

 3. Diverse aantekeningen: fam. van Hasz, geboorteplaatsen belangrijke personen, pastorie Borculo, grafzerken in de Ned. Herv. Kerk. 1 omslag

90.  Aanstelling tot berichtgever van de afd. B der Rijkscommissie voor de monumentenzorg. 1 stuk

91.   Publicaties en 1 notitie over dromen. 1 omslag

92.   Stamboom familie Kreunen te Borculo door Th. J.J. Kreunen te Den Haag. 1 omslag

93.   Oproep steun Ned. Herv. Kerk Borculo omstreeks 1920. 1 stuk

94.   Reacties op uitgave ‘Gids voor Eibergen en Groenlo’. 1 omslag

95.   Afwijzing C. Misset Doetinchem dd. 8-7-1920 over uitgave van Gids voor Borculo.  1 stuk

96.       Correspondentie over Gids voor Twente, 1923. 1 omslag

 1.    Kritiek van H.W. Heuvel op de leerplichtwet. 1 stuk

98.    Aantekeningen over gelezen boeken.   1 omslag

99.     Aantekeningen over dromen, gepubliceerd in diverse tijdschriften. 1 omslag

100.     Kritiek op kerkdienst voor ’t huis van Oranje en kritiek op gedenkboek van prov. Gelderland,                  

          datum onbekende en juli 1925. 2 stuk    

101      Beschrijving van de Woldenbergen bij de Wildenborgh. 1 stuk

102.     Notities van dromen van personen die Heuvel zelf gesproken heeft. 1 omslag

103.     Nieuwjaarswensen van Dorus Stoffels, 1887;1904;1906;1908;1910;1911;1913/1917.

            (N.B. in zeer slechte staat)

104.     Toespraak en nabeschouwing koningin Wilhelmina dd. 8-9-1898.           1 katern

105.     Krantenknipsel, 26 juni 1924. 1 stuk

106.     Teksten van diverse liedjes. 1 omslag

107.     Diverse krantenknipsels over natuurverschijnselen in de verschillende maanden 1922.

            1 omslag

108.      Herinneringen aan Marie van der Pot, 6-4-1923. 1 katern

109.       Diverse beschrijvingen over Borculo omstreeks 1850 en Moeder van Kruis (logement

              de Schuur) uit ca 1910.  1 omslag

110.       Aantekeningen karaktertypen (psych.); verscheidenheid van geloof Kath. kerk;

              aantekeningen van boek over Overijssel; overzicht gebeurtenissen 1923/ 1924

              in binnen- en buitenland. 1 omslag 

111.       Nieuwjaarswensen van de Borculose klepperman 1902 en 1907.  2 katernen

112.       Bij het overlijden van meester Marsman (1835-1924).  1 stuk

113.       Gedicht  ‘op het ijs’ over meester Klaver; aantekeningen over Zutphen.           2 stuks

114.        Mededeling ontslag als correspondent phytopathologische dienst; aantekeningen over meester Scheuer; verhandeling Ds. Van Mourik Broekman over geloof; uittreksel ‘Zur Psychologie des Bauerntums’ door A. ‘l Houet ev. Pfarrer 1905. 1 omslag

115.        Marke Dorth, krantenberichten en aantekeningen; aantekeningen over het Groote Veld; ingezonden krantenberichten over de ‘snelle’auto’s (6-9-1921). 1 omslag

116.        Aantekeningen over boerderij Elbrink te Borculo; afscheid G. Velderman als redacteur van de Graafschap-Bode; afschrift brief aan de grondbezitters van Borculo. 1 omslag

117.        Aantekeningen over Almen-Gorssel-Harfsen; artikel over Willem Baudart (Gelre); ontwerp ‘Achterhoeks Boerenleven’; ontwerp ‘De oude Ned. Herv. Kerk Borculo’. 1 omslag

118.        Correspondentie van Miedema aan Heuvel. 1 omslag

119.        Aantekeningen over ontstaan Needse berg (1925); uittreksel uit Johan Herman Knoop over hovenierskunst; artikel over het verdwijnen van het ‘Nieuws van de Dag’ (1923).  1 omslag

120.        Krantenberichten over grondboringen in de Achterhoek en andere berichten hierover (1915).

               1 omslag

121.        Brieven van J. Rasch; reactie op ‘Volksgeloof en Volksleven’ (1909). 1 omslag

122.        Beschrijving Jacob Boehme, 1917. (N.B. op achterzijde kerkelijke attestatie betreffende Gerrit Soetekouw, 11-11-1917).   1 omslag

123.        Diverse aantekeningen en krantenknipsels betreffende voorgevoel en telepathie (1918). 1 omslag

124.        Aantekeningen en krantenknipsels betreffende de wichelroede, 17-4-1917.             1 omslag

125.        Diverse aantekeningen en krantenknipsels over natuurverschijnselen in de maanden van een onbekend jaar. 1 omslag

126.        Diverse aantekeningen en krantenknipsels over spiritisme, 1916. 1 omslag

127.        Aantekeningen over psychoanalyse o.a. Freud, 1914. 1 omslag

128.        Ontboezemingen na 40 jaar onderwijs.  1 katern.  

129          Ex. ‘De Kerkklok van Eibergen’, d.d. 24.12.1927.

                Boekbespreking ‘Ruusterkes’ van  G.J. Meinen, door H.W. Heuvel 28-7-1925

               Artikel uit de Berkelbodevan G.J. Meinen ‘De Wereld van ’t kleine’ 17-12-1918                      

1 omslag

130.        ‘Uit mijn kinderjaren II’;  ‘Mijn Hofje’ , H.W. Heuvel in Berkelbode 16-4-1915.  ‘Van nieuwe en oude boeken I’, H.W. Heuvel, Berkelbode 3-11-1916, ‘Van nieuwe en oude boeken II’, H.W. Heuvel in Berkelbode 24-11-1916.  1 omslag

131.        Besprekingen van ‘Land van Berkel en Schipbeek’ en ‘Volksgeloof’.    1 Katern

132.        Volkskunde, in ‘De Blauwe Vaan’ e.a.           1 katern

133.        Brief van H.Th. Engelbert van Bevervoorde (Muiderslot) over haardplaat Huize Bevervoorde, briefkaart van idem over de haardplaat.   2 stuks

134.        Verslag van de landbouwcursus 1902-1903. Opening Heuvelschool 16-2-1912            2 stuks

135.        4 Krantenartikelen ‘Uit Holtens verleden’ uit 1919.   1 omslag

136.        Correspondentie met de familie Hoitema (huurders Huize de Kamp Neede) 1920-1928

               2 stuks

137.        Ontwerp voor boek ‘Achterhoeksch Boerenleven’.  1 stuk

138.        De meester op ’t Hooge Hexel.                       1 katern

139.        Kapellen te Laren en Oolde.                1 katern

140.        Artikel over J.P. Hasebroek in ‘Nieuws van den dag’,  5-11-1912.  1 stuk

141.        Aantekeningen en verhalen m.b.t. Derk Snellink in Cahier III 65-72.     1 katern

142.        Beschrijving van ‘’t Huus in den Wovershoek’ (Wevershoek ?)(onvolledig).                 1 katern

143.        Artikel over de Vrede van Versailles uit ‘Nieuws van den dag’, dd. 29-6-1919.           1 stuk

144.        Beschrijving van huis Eerde, dd. 8-1-1916.  1 stuk

145.        Aantekeningen van het ‘Wonderland der ziel’.       1 katern

146.        Aantekeningen ‘Volksgeloof en Volksleven’, ongedateerd.        1 katern

147.                Aantekeningen over fin. uitgaven Herv. Gemeente Laren Gld. (1713-1811)

                       Correspondentie over Huize Oolde.       2 stukken

148.                Cahier met verhalen over de natuur.     1 katern

149.                Aantekeningen over ‘Verscheidenheid van geloven in de Achterhoek’.   1 katern

150.                Drukproeven: ‘De schaper aan de Rutbeek’, ‘Johan Picardt’, ‘Het huis en de heerlijkheid

Verwolde’, ‘Herinneringen aan Giethoorn’, ‘Huttenpeter’.  1 katern

151.                Manuscript boek over Hans Christian Andersen.  1 katern

152.                Opstel: ‘In ’t Haarlosche Veld’,1902.      1 katern

153.                Aantekeningen over de 1e steenlegging Synagoge Borculo 1840.  2 stuks

154.                Manuscript over de oude Ned. Hervormde Kerk Borculo, 11-12-1924.        1 katern

155.                Aantekeningen over het boek ‘Het huis en de heerlijkheid Verwolde’ door J. de Graaf 1923

                       1 katern

156.                ‘Jan Luyken’ deel I en deel II door H.W. Heuvel.   2 katernen

157.                Bijzonderheden over de geschiedenis van Geesteren.  1 katern

158.                Overdruk uit ‘De Wachter’ 1918 over de historie van Gelselaa.r

                       Boekbespreking  ‘Un korf vol Dennepeukels’, H.J. Krebbers 1902

                       Krantenbericht gedenkteken G. Velderman.   1 omslag

159.                Manuscript ‘Achterhoeksche mensen in Amerika’, H.W. Heuvel.   1 katern

160.                Uit het dagboek van Aleida Lensink, vrouw van de pastoor te Losser.     1 katern

161.                Aan de nieuwe brug

                       Kosters avondgedachten

                       De Veldmeijer + schrift

                       Varenbrinks molen                        1 omslag

162.        ‘Wat de mensen die de ramp van 10 aug. 1925 meegemaakt hebben, alzoo vertellen’, H.W. Heuvel.      1 katern

163.        ‘De geheimen van de oude weg’, door H.W. Heuvel.  1 stuk

164.        ‘Een lang vergeten lijden’, uitg. C. Biekveld Utrecht., samenvatting door Heuvel.  1 stuk

165.        De oude Vinke.  1 stuk

166.        Aantekeningen over de Haaksbergse watermolen (Uit: Twentsche watermolens 1922).    

               1 stuk

167.        De werkbaas I en II. Aantekeningen. 2 stuks

168.        ‘Beelden uit een oud landstadje’ (Borculo).  1 stuk

169.        Krantenknipsels:

               Uit Gelderland en Overijssel

               Schetsen van de Franse tijd in de Achterhoek

               Twee merkwaardige Geerdinks

               Een kijkje in het leven van den Graafschapschen landadel in de 18e eeuw

               Landlopers en misdadigers

               Burgemeester Bloemers

               Een almanak 1794.  1 omslag

170.        Recensies ‘Achterhoeks Boerenleven’.  1 stuk

171.        Klein Haselberg te Zwiep door H.W. Heuvel.  1 stuk

172.        Geschiedenis van het jaar ….., aantekeningen van gelezen boeken.  1 stuk

173.        ‘Hoe meester A.J.C. van Wijngaarden uit Rijssen zijn land zag’, door H.W. Heuvel

               ‘Wat er van oud Borculo verloren ging door de cycloon van 10 aug.’   2 stuks

174.        Overzicht van de scholen in Lichtenvoorde, Aalten en Winterswijk. Verslag van de inspectie.

               1 stuk

175.        Krantenverslag ramp te Borculo.  1 stuk

176.        Krantenartikelen:

               Bij het overlijden van H.W. Heuvel 1926

               100e geboortedag 1964

               Bij de eerste uitgave van  ‘Oud-Achterhoeksch Boerenleven’.  1 omslag

177.        Beschrijvingen omgeving Olst, Diepenveen, Beekbergen enz.  1 omslag

178.        Beschrijving Staringkoepel.  1 stuk

179.        Aantekeningen over de zendeling Arend (?)Geerdink, 1919  1 omslag

180.        Beschrijving over het leven van Amos Comenius geb. 1592  Moravie  2 stuks

181.        Diverse artikelen uit kranten en periodieken over geloofszaken.  1 omslag

182.        Diverse krantenartikelen over de streek (o.a. betonbrug Borculo),  1 omslag

183.        Manuscript ‘Hilde’ door Heuvel.           1 katern

184.        Krantenverslagen Heuvel-herdenking 1965.  1 omslag

185         ‘De oude heer van ’t Bielder’, 1922.  1 omslag

186.        ‘Verscheidenheid van godsdienstig leven in de Achterhoek, 1923-1925’.   1 katern

187.        Aantekeningen over (toen) uit te geven Gids van Overijssel door H.W. Heuvel

               Krantenknipsels over Kraggenburg I en II

               Overdruk artikel over Giethoorn            1 omslag

188.        Manuscript voor de almanak van 1925.  1 stuk

189.        ‘Oud Boerenleven in de Achterhoek’, overdruk en manuscript.  1 omslag

190.        Brieven van ooggetuigeverslagen stormramp 1925 van Heijmans, G. Wormgoor uit Neede, Bouwmeester en Bansema.         1 omslag

191.        Aantekeningen m.b.t. de publicatie van verhalen over de stormramp van 1925.        1 omslag

192.        Cahier met tekst over Marinus Koerselman.  1 katern

193.        Aantekeningen i.v.m. uit te geven boek ’Gids van Twente’.  1 omslag

194.        Uiteenzetting over korstmossen.

               Mycologische aantekeningen.                        2 stuks

195.        Recensies over Heuvel’s boek ‘Volksgeloof en volksleven’ 1909

               Samenvatting van het boek van ds. W.A. Hoek: ‘Als de carrière breekt’ 1920

               Samenvatting van het boek van mej. E.C. Knappert: ‘Het feestelijk jaar’ 1923    1 omslag

196.        Verhalen van Cato Elderink uit Enschede  1 stuk

197.        Kerstverhaal van P. Rosegger

               Overzicht van geschreven verhalen en bijdragen in 1922  2 stuks

198.        Toespraak t.g.v. het 50-jarig ambtsjubileum van dokter Schey,  ca.1904    1 stuk

199.        Correspondentie met G.J. van Leeuwen te ’s Gravenzande 1902-1911  1 omslag

200.        Overgeschreven brieven van Fr. Geerts aan zijn moeder, zuster en broeder over de 10-daagse veldtocht in 1830 – 1831   1 omslag

201.        Beschrijving van de Vuurever(?) in Haarlo met plattegrond            2 stuks

202.        Gedicht van Heuvel voor Kleine, de wegwerker, Kunstweg Borculo-Groenlo 1925     

Een plattegrond  2 stukken

203.        Krantenknipsels over personen die naar Amerika gingen. O.a. over dr. H. Bouwman 1910

               1 omslag

204.        ‘Rudy in sprookjesland’, over een Oostenrijks jongetje, naar Grimm. 1920-1924   1 stuk

205.        ‘Uit het leven van een plattelandsdominee’ en ‘Tante Mientjes jeugdland’, 25-2-192  1 stuk

206.        Artikelen ‘De Fijnen’ in De Hervorming van de Ned. Prot. Bond 1913  1 omslag

207.        Brief van vriend Rutgers over de familie Postel te Laren, 22-1-1926  1 stuk

208.        Aantekeningen en plattegronden van Ommen en andere plaatsen in de omgeving   1 stuk

209.        Aantekeningen uit ‘Independentisme in de Graafschap’ door J. van der Sluis (1905) – 9 mei 1918  2 stukken

210.        Verhaal over de klokkenmakerfamilies Sprackel te Goor

               Jaaroverzicht 1924  2 stuks

211.        Aandachtspunten i.v.m. een door Heuvel te houden lezing over sterren  1 stuk

212.        Boekje over de zwakzinnigenzorg in Amsterdam 1911

               Aantekeningen over de Rekkense Inrichting  2 stuks

213.        ‘Kijkjes in de Graafschap voor een halve eeuw’, afl. III tot VI door H.J. Krebbers, gepubliceerd in de Berkelbode 1915           

               ‘Kijkjes in de Graafschap van voorheen’ VI 1916  1 omslag

214.        ‘Midwinterfeesten’, artikel van Heuvel in ‘De Blauwe Vaan’ 24-12-1925  1 stuk

215.        ‘Naar het Onstein’

               ‘Het huis den Bramel’, artikelen van H.J. Krebbers gepubliceerd in de Berkelbode van 1915

               2 stuks

216.        ‘Naar Buiten’, artikel over ‘Waar de Berkel vandaan komt’

               Krantenartikel over Achterhoekse landschappen m.b.t. de schilder G.J. Bos

               Boekbespreking van CC van Graft over ’Oud Achterhoeks Boerenleven’  1 omslag

217.        Programma van de Vrijz. Christelijke Openlucht Samenkomst op Hemelvaartsdag 29-5-1924

               Tekst van de toespraak van Heuvel  2 stuks

218.        De psychologische beteekenis der Richtingsverschillen door Prof. Dr. J. Lindeboom 1924

               Aantekeningen hierover door Heuvel              1 katern

219.        Afschrift van de verkoop van het Hof te Borculo 30-3-1854 in Logement de Schuur    1 stuk

220.        Aantekeningen m.b.t Jan Luyken, 1917-1918

               Homerus Gulden keten uit ‘De Gids’ 1917 van J. Würthheim         1 katern

221.        Manuscript ‘Een honderdjarig leesgezelschap’ 1924  1 katern

222.        Aantekeningen m.b.t. Jacob Boehme en Spinoza in Rijnsburg   1 katern

223.        Beschouwingen over het Nieuwe Testament door J. de Zwaan. D. Plooy, A. Schweitzer

               en Van de Bergh van Eysinga   1 katern

224.        Verzameling kalendergedichten in blad ‘School en Leven’, maart 1904

               Gedichten van Guido Gezelle   1 omslag

225.        Advent, krantenartikel ‘Salland’ 10-12-1926   1 stuk

226.         Krantenartikel in ‘Het Volk’ over  ‘Oud Achterhoeks Boerenleven’

227.        Extra bijvoegsel van de Borculosche Courant van 14-8-1925 met indrukken van de ramp door Heuvel   1 stuk

228.        Boekaankondiging ‘Achterhoeks Boerenleven’, 1927  1 stuk

229.        Krantenartikel; Persoonlijke herinneringen van H.J. Krebbers aan Heuvel 14 mei 1926

               1 stuk

230.        Weekblad ‘Mijn Herderstaf ’4e jaarg, no. 47-17-3-1928 met een artikel over Grolle en meester Heuvel   1 stuk

231.        Brief van Beernink, gechiedkundige zaken betreffende de Veluwe 16-9-1917

               Aantekeningen over Veluwse sagen 28-7-1910          2 stuks

232.        Roosters van de Zondagschool + aantekeningen 1e jaar 1916-1917, 2e jaar 1917-1918

               1 omslag

233.        Aantekeningen uit ’Theologisch Tijdschrift’ over Oud-Israels Paaschfeest, 1 dec. 1908      

1 stuk

234.                Brief, gedicht + artikelen over Maria van Beclarm ??  1 omslag

235.                Aantekeningen en artikelen over Twente  1 omslag

236.                Aantekeningen over de Kuter, Laren 3-11-1886  1 stuk

237.                Kalender met geboortedagen van belangrijke personen  1 stuk

238.                ‘Beelden uit een oud landstadje’  I en II  2 stuks

239.                De oude tichelarij 27 juni-2 augustus 1925  1 stuk

240.        Krantenartikel ‘Salland’; Herinneringen aan Heuvel i.v.m. diens overlijden 10 mei 1927

               1 stuk

241.        Aantekeningen over ‘De scheper van de Rutbeek’, waarschijnlijk 1916  1 omslag

242.        Krantenartikel; Rede van Heuvel bij de onthulling van het grafmonument G. Velderman in Terborg  1918  1 stuk

243.        Aantekeningen over het Ravennest

               Gedicht de Ravenhörste van C. Elderink  2 stuks

244.        Krantenartikel Lochemse Courant; boekbeoordeling ‘Een korf vol dennepeukels’ door H.J. Krebbers, 2-7-1902   1 stuk

245.        Aantekeningen van Heuvel over de weverijen in Borculo en markten en begrafenissen in Gelselaar       1 stuk

246.        Lectuurgids met recensie over ‘Oud Achterhoeks Boerenleven’ 1929   1 stuk

247.        Tijdschift ‘Vragen van den Dag’, 41e jaargang; artikel van Heuvel over Hans Christiaan

Andersen,   1 stuk

248.        Uit de oude kerkregisters van Wehl, 13-7-1912          1 katern

249.        Aantekeningen m.b.t. een oud huis, 1910  1 katern

250.        ‘Eerste Aardrijkskunde’

               ‘Vriendschap met den nieuwen meester’, artikelen van Heuvel   2 stuks

251.        Brief van P.G. Schey aan schout Lambergh over de verhuizing van Oldenzaal naar Borculo, 1824

               Grafrede van ds. Gooszen bij de begrafenis van ds. G.P. Schey, 1841

252.        Correcties van Röring op de uit te geven Gids van Overijssel

253.        Diverse aantekeningen over de historie (in het algemeen)

               (Op achterzijde van de aanvraag voor landbouwonderwijs)

254.        Brief van G.J. Kok over het beroep van machinist ter koopvaardij, 12-5-1920   1 stuk

255.        Brief van A. Westerhof, 19-1-1924   1 stuk

256.        Herdenkingsboekje van Chr. Phil. Inrichtingen te Doetinchem 1867-1917 + aantekeningen

               1 omslag   

257.        Manuscript  ‘De laatste Berkelschipper’,

258.        Manuscript Hein-oom, gepubliceerd in ‘Uit de Achterhoek, Schetsen van land en volk’     

1 omslag

259.                Waterloodag, manuscript   1 stuk

260.        Jan-Oom manuscript gepubl. in ‘Uit de Achterhoek. Schetsen van land en volk                   

1 stuk’

261.        Een reizend koekebakker, kladversie en definitieve versie, gepubl. in ‘Uit de Achterhoek, Schetsen van land en volk’   2 stuks

262.        Manuscript Zeemansgeloof, gepubliceerd in ‘De Blauwe Vaan’   1 stuk

263.        Manuscript De Vlier, gepubliceerd in ‘De Blauwe Vaan’   1 stuk

264.        Manuscript Allerzielen, gepubliceerd in ‘De Blauwe Vaan’   1 stuk

265.        De schoolmeester ten plattelande, meester Leppink    1 cahier

266.        Kijkjes in de achttiende eeuw, krantenartikelen geplakt in 3 schriften           1 omslag

267.        Manuscript Willem Sluyter, 4 schriften   1 omslag 

268.                Manuscript ‘Onze oude hervormde kerk in Borculo’ 1925, in schrift, publicatie

    2 stuks                     

269.                ‘De schoolmeester van Elzenheim’, door Joan te Broekhuis

                       ‘Droomer in Elzenheim’, dagboek van een dorpsschoolmeester   2 stuks

270.                Schrift met artikelen over Huize de Kamp in Neede   1 stuk

271.                 ‘De Fransche tijd in den Achterhoek’, door H.W. Heuvel

                       13 cahiers, gepubliceerd in 1913   1 omslag

272.                ‘Kijkjes in de achttiende eeuw’, door H.W. Heuvel 1913 (3 schriften)   1 omslag

273.                Afscheid dr. Moolhuizen, inspecteur onderwijs

                       foto dr. Moolhuizen

                       bedankbrief dr. Moolhuizen   1 omslag

274.                ‘Geschiedenis van het jaar’, biologisch gezien (zomer, winter, lente, herfst)

                       13 schriften   1 omslag

275.                Manuscript: Wat ik zag en hoorde in het Duitsche land   1 omslag

276.                ‘Een hof van Eden’ I, cahier    1 stuk

277.                Herinneringen aan Walcheren, cahier  1 stuk

278.     Over het volkslied   1 omslag

279.                Vertellen op de lagere school, uiteenzetting over vertellen   2 stuks

280.                Overdruk: ‘Oud Boerenleven in den Achterhoek’

                       briefkaart A.N.  Maternooy, 2-11-1921    2 stuks

281.                Overdruk: De doopsgezinden van Twekkeloo, 17-10-1925   1 stuk

282.                Overdruk: Verkoop bij brandende kaarsen(?) uitgang 16-5-1924   1 stuk

283.                Overdruk: De eed bij verschillende volken in de oudheid, 1910   1 stuk

284.                Overdruk: Hans Christian Andersen   1 stuk

285.                Overdruk:  Langs de Hierdense beek en aan het strand de Zuiderzee   1 stuk

286.                Overdruk:  Van den Hamergod en zijn hamer, 1910   1 stuk

287.                Overdruk:  Uit de folklore van ons gebak   1 stuk

288.                Overdruk: Het huis en de Heerlijkheid Verwolde   1 stuk

289.                Overdruk:  In ’t museum te Essen   1 stuk

290.                Overdruk: Herinneringen aan Giethoorn   1 stuk

291.                Overdruk:  Bij de opening onzer leeszaal   1 stuk

292.                Overdruk: Jan Luyken, 1921   stuk

293.        Overdruk: Nog enkele meededelingen. Herinneringen aan den stormramp te Borculo 1 stuk

294.        Overdruk: Achterhoeksche menschen in Amerika. 6 mei 1923                 1 stuk

295.        Overdruk: Dagboek van Ds. Jacob van Loo   1 stuk

296.        Overdruk: Hoe meester D.J.C. van Wijngaarden uit Rijssen zijn land zag, 1925           1stuk

297.        Herdenking honderdste geboortedag meester Heuvel, 5-8-1964   1 stuk

298.        Vragen van den Dag, 1908   2 stuks

299.        Krantenknipsel: 70 jaar na de geboorte H.W. Heuvel   1 stuk

300.        Uit Grootmoeders jeugdland, 19-12-1925 schrift   1 stuk

301.        Aantekeningen over volkskunde   1 stuk

302.        Aantekeningen over: uitstapjes, Wegner (?) en ons tehuis   1 stuk

303.        Aantekeningen over: Bijgeloof, oude gebruiken, natuurfeesten en het weer   2 stuks

304.        Aantekeningen over: Volksvermaak, volksverhalen, vrijen en trouwen   2 stuks

305.        Aantekeningen over kinderspel en kinderlust (A. de Cock en Js. Freilinck)     1 stuk

306.        Aantekeningen over Het Wonderland der Ziel. Droom, voorgevoel, helderzien in stervensuren.   2 stuks

307.        Aantekeningen over De grote problemen der menschheid  I en II 1903    2 stuks

308.        Aantekeningen over de Majesteit der Hemelen, jan/febr. 1906   2 stuks

309.        Aantekeningen over De Hoge Veluwe, over Veluwe, de Hierdense beek, de Zuiderzee en Elburg (drie schriften)          1 omslag

310.        Aantekeningen over geloofszaken, 2 schriften   2 stuks

311.        Avondoverdenkingen        1 stuk

312.        Aantekeningen over Natuur en scheikunde   2 stuks

313.        Aantekeningen over Oolde   1 stuk

314.        God in de natuur, opstel door H.W. Heuvel naar aanleiding van een prijsvraag   1 stuk

315.        Overwegingen over onsterfelijkheid – Pasen  ( 4 schriften)   1 omslag

316.        Cahier met verhalen over o.a. schandaal Huize Nettelhorst, Spiholderbrug, Inval

               der Orangisten   1 stuk

317.        Uitstapjes in de Twentse historie

               Uitstapjes langs de Berkel   1  stuk

318.        Aantekeningen over de Twentse historie   1 stuk

319.        Uittreksels en verhalen van publicaties over de Twentse historie, o.a. ‘De pleegzoon van

               Friezenveen’, ‘de reis van koning Lodewijk Napoleon naar Overijssel en Drente’  1 omslag

320.     Diverse verhalen en uittreksel over publicaties over de historie van de Graafschap

               o.a. Staats Evers – lijfstraffen, rechtspleging, aantek. Uit het kerkelijk archief van Laren, Stoeterij te Borculo

321.        Aantekeningen en krantenartikelen over de Boeren-republiek Zuid Afrika   1 omslag

322.        God zien, verhandelingen over theologische zaken   1 stuk

323.        Aantekeningen over de historie in het algemeen   1 stuk

324.        Aantekeningen over boek Duitsche Volkskunde, mythologie der Germane van Elard Hugo Meijer   2 stuks

325.        Uittreksel van het boek ‘’t Germaansche Volksgeloof’ door L.A.J.W. Baron Sloet   2 stuks

326.        Mythologische verklaringen   1 stuk

327.        Chamberlain: Grundlage des neunzehntes Jahrhundert, uittreksel   1 stuk

328.        Uittreksels van verhalen over het weer   1 omslag

329.        Manuscript van het boekje over meester Postel   1 stuk

330         Schrift in schoonschrijfstijl met spreekwoorden en gezegden   1 stuk

331.        Diverse artikelen over oude schoolmeesters in de Achterhoek   1 omslag

332.        Typoscript van een artikel in de G.O.C. van H.W. Heuvel over Krebbers ‘Ëen 60-jarige’

               1 omslag

333.        Tolgaardersherinneringen, Ruurlose tol   1 stuk

334.        Tekst toespraak 8-9-1898 van Heuvel i.v.m. Kroonfeesten in Geesteren

               Brieven over het gebruik van groentakken (?) bij het feest   1 omslag

335.        Historie Geesteren   1 stuk

336.        Schrift met tekst 100-jarig bestaan Leesgezelschap te Borculo, 1924   1 stuk

337.        Gasthuis te Borculo, overgeschreven door dochter D. Onstenk-Heuvel   1 stuk

338.        Aantekeningen uit het dagboek van Gerard Martens te Borculo   1 stuk

339.        Tekst ‘Beelden uit een oud landstadje’ (Achter ’t hekje, Op ’t Bukevoord, Logement de Schuur, Het Gasthuis)   1 stuk

340.        Aantekeningen over de historie van de Graafschap   1 stuk

341.        Ik geloof in God den Vader I,II,III   1 omslag

342.        Inhoud der Evangeliën   1 stuk

343.        Jezus Christus de Heiland   1 stuk

344.        Johan Winkler: Nederlandse geslachtsnamen   1 stuk

345.        Carlyles Leben en andere uittreksels van boeken   1 stuk

346.        Pflanzenleben   2 stuks

347.        Schrift: Plantkunde voor buitenscholen   1 stuk

348.        Kinderjaren op het land (Voorbereiding op Achterhoeks Boerenleven)   1 stuk

349.        Aantekeningen over Twentse stadjes en Zutphen   1 stuk

350.        Sterrenkunde   1 omslag

351.        Sterrenkunde, sterrenhemel, feuilleton   1 omslag

352.        Uittreksels van geschriften over de Bijbel

               1.     Uit den bijbel

               2.     Bijbelse archeologie J. Gras en A. de Visser

               3.     Het Oude Testament van historisch standpunt toegelicht, dr. G. Wildeboer

               4.     Jezus leven

               5.     Psalmen   1 omslag

353.        Bijbel

-          De Evangelie  -  Gelijkenissen

-          Genesis tot Jesaja II

-          Levensbeschouwing

William James: Verscheidenheden op het gebied van de godsdienstige ervaringen

-          Otto Pfeiderer: Grundriss der Christlichen Glaubens

   -       Dr. A.A. de Hartog: Heilsfeiten (?)          1 omslag

354.                Rudolf Eucken         Lebensbeschauungen der grossen Denker I en II

                       M. Beversluis                      Het gebied van het geheimzinnige, 1905

                       Prinses Karadja,    De Bovenzinnelijke Wereld, 1905

C. de Prel               Zielkunde, 1914   1 omslag

355.                Bolland:                    Het schone van de kunst

                       Wijnaendts: Ethiek en Maatschappij

Dr. Welleijer:        Spinoza

                                Sublimineel element, Christologie enz.

Hartmann: Erkentnisse

Georg Sulzer:        Occulte verschijnselen

Die Bedeutung der Wissenschaften vom Ubersinnlichen (?) fur Bibel und Christentum

                       Prof. G. Heymann: Psychologie der Vrouwen

                       Carl du Prel:  Die Philosophie der Mystik   1 omslag

356.                Filosofie

                       Fr. Paulsen:  Imm. Kant

                       R. Otto:                      Natural und Religöse Weltansicht

Snijders:                Waarom wij materialist zijn

J.A. Gunning Jr.:    Divina Comedia

Spinoza:                            De idee der persoonlijkheid

Hudson:                            Het subject

Philosophische fragmenten

W. Windelband:  Plato

A. Pierson:             Hamann

Jacobi:                               Apocalypse, Seneca   1 omslag

357.                Wijnaends Francken:         Inleiding tot de wijsbegeerte

                       R.W. Emerson:                     Representanten der Menschheid

                       Swedenborg:                                   Shakespeare

                       Monaigne:                             Napoleon

                                                                                  Goethe

                       Plalon(?)                                          School en Leven

                       Eland en Hugo Meijer:       Mythologie der Germanen

                                                                                  De dieren in het Germaansche Volksgeloof en Gebruiken   1 omslag

358.                Jacob Grimm:                       Deutsche Mythologie

                       Gedachten en vragen

                       Dr. P. Bierens de Haan:Hoofdlijnen eener Psychologie met metafysische grondslag

                                                                                                                                                                                                                             1 omslag

359.                Wetenschappelijke en philosophische fragmenten I en II

                       Wijsgerige problemen: meer onze kennis

                       H.A. de Vries:                       Bastardeering en bevruchting III

                       Philosophische fragmenten

                       Fechner:                                           Tagesansichte   1 omslag

360.                Landlandschappen en geografie

                       -          De ontwikkeling van de Nederlandse landschappen

                       -          Dr. W.L. Bouwmeester, maart 1911

                       -          Moderne geografie van Nederland, K. Zeeman 1913                                                1 stuk

361.                Pedagogiek en zielkunde van het kind, 1886,1902, 1903,1906,1909 en 1911         1 omslag

362.                Nederlandse taal en woordkennis  2 stuks

363.                Natuur

                       -          Liefde in de natuur, W. Bötsche, 1912

                       -          Natuurgeheimen, Idme, 1914

                       -          Dr. C.H. Stratz, Wij stammen niet van de apen af

                       -          Thijssen, omgang met planten   2 stuks

364.                De wereld van de natuur

                       -          Natuur en letterkunde

                       -          Mossen, korstmossen en paddestoelen

                       -          Meteorologie, 1897-1899  2 stuks

365.                Opvoeding               

                       -          Hypnose en suggestie in de opvoeding, 1902

                       -          Opvoeding, Kooistra   2 stuks

366.                Schoolgebeuren

                       -          Zaakonderwijs

                       -          Drs. Fr. W. Foersten, school en karakter, 1912

                       -          Poëzie voor het schoolkind, 1899

                       -          Het onderwijs in de zedenkunde en systeem der ethiek I en II

                       -          Methodiek van Domma   1 omslag

367.                Ziekten van het geheugen, Ribot

                       -          Onderzoek der zinsgewaand (?) krankzinnigheid, Snijders, 1900

                       -          Inleiding tot klankleer, K. ten Bruggencate     2 stuks

368.                Vererbungslehre, Bangr??, 1912

                       Moderne wetenschap, Prof. R.K. Dankan, 1906            2 stuks

369.                Henri Drummond:               De opkomst van de mensch                   

Philosophische fragmenten:    Theologie e.a.

F. van Eeden:                               Psychische Geneeswijze

                                                       Suggestie en hypnose

L. Wagenaar:                                Joodsche Godsdienstleer

J.A.J. Koenen:                    Geschiedenis der Joden in de Nederlanden, 1843

Kristensen:                                   Godsdienstphilosophie

370.                I          Dickens, spreuken van Laurillard, Schiller, Claudino, enz., Samaron, De Kliser,

                                   Strauss:                                De Lente

Ewald :                                  Dorpskerkhof

                       II         Schimmel:                Terugblik

Strauss:                                 Herfstavond

                                   Armeense volksliederen, Adamsklucht, Balluysklucht enz.

                       III        Ten Kate:                  De Wegwijzer enz.

                                   Hazebroek:               De kerstnacht

                                   Nieuwland:              Anne Prinsencor

                                   Conscience:              Op de heide

                       IV        Dr. Amone v.d. Hoeven:     Mannetrouw, Leven en Lieven, Maasstroom

                                   Winkler Prins:          Bij heer graaf

                                   Heije:                        Door het woud, De nauwe ring

                                   Laurillard:                Gescheiden enz.

                       V         Potgieter:                  Dieuwertjen

                                   Nieuwland:              Orion

                                   Bogaerd:                               Schaatsenrijden

                       VI        Bilderdijk:                Achilles op Leyson enz.

                                   Laurillard:                Oud en nieuw, Gerokt enz.   1 omslag

371.                VII       Van Rossum:                       Stenen hemel

                                   Multatuli:                 Aan de Christenen enz.

                                   Van Andel:               Lente

                                   Laurillard:                Onze paden

                       VIII     Bilderdijk:                Romance, De Godheid enz.         

                                   De Vries:                   Machinale

                                   Ten Kate:                  ’t lied van de Borg

                       IX        Longfellow:              De 4 winden

                                   Bierens:                                Mijn hoogland

                                   Bilderdijk:                Roosje, Kloekaart

                                   Laurillard:                Oudejaarsavond

                       X          Van Oosterlee:        Mont Blanc

                                   Van Alfen:                Sterrenhemel

                                   Ten Hars:                  Rozendaal

                                   Schimmel:                Prentjes kijken

                                   Van Haren:               Menselijk leven

                                   Carlyle:                                 Leven en sterven

                                   Andersen:                 Schoonste roos

                       XI        Huygens:                   Nieuwjaar

                                   Vondel:                                 Vossius, de Rijnstroom

                                   Multatuli:                 Vorstenroeping

                                   Ten Kate:                  Agnes en de meerman

                                   Hooft:                        Klare

                       XII       Van Oosterzee:        Uit de leerredenen

                                   Werner:                                Uit Glück auf

                                   Grossman Chatrian:           Uit de revolutie

                                   Andersen:                 Aan mijn moeder

                                   Ten Kate:                  Vergeet mij niet

                                   Müller:                                  de Rijn

                       XIII      Bryant:                                  Uit Amerika, ’t Beekjen

                                   Greibel:                                Italië

                                   Ten Kate:                  Uit ’t Sanskriet   1 omslag

372.                XIV      Ten Kate:                  Uit ’t Sanskriet, Zomer enz.

                                   De Chinedolli??:     Aan Zee

                                   Spencer

                                   Dickens:                               De reiziger

                                   Douwes Dekker:      Poëzie

                       XV       Dickens:                               Canterbury enz,

                                   Bogaers:                               Mozes,

De Keizer:

                                   Schimmel:                Thorbecke

Borger:                                   Onsterfelijkheid    

XVIITen Kate:                    Uit de planeten

        Dickens:                               Agnes

        Reuter:                                  Zomerzondag

        Asmus:                                  In  ’t Westen

XVIII Andersen:                Prentenboek zonder prenten          1 omslag

373.                XIX      Heije:                        Kerkklokje

                                   Alberdingk Thijm:   Dood des harten

                                   Estelle Herzveld:     Poëzie

                                   Ten Kate:                   Broeder van de wolk

                       XX        Heije:                        Herfst

                                   Ten Kate:                  Finsche volksliederen

                                   Capper:                                 viool

                       XXI      Schimmel:                Struensee

                                   Van Heusde:                        de Rigi

                       XXII Schaapman:                 Vondel                                                                                                                   1 omslag                  

374.                Brieven van

A.J.Th. Jonker, Heerde, 16-6-1917

P. Kat Pzn., Zutphen, 16-3-1918

G. Rutgers, Neede ongedateerd

W. Röring, Enschede, 8-1-1923

G. Zwartenkot,Bredevoort, 16-8-1883

Idem, 14-9-1882

J.B. van Heek, 7-10-1921                                                                                                                      1 omslag

375.     Brieven van G. van Wijngaarden te Rijssen

            13-7-1919; 21-06-1925; 2-7-1925; 29-11-1925                                                                             1 omslag

376      Brieven van  Hendrik Odink, Eibergen

            maart 1921; 17-10-1921; 11-2-1925; 21-3-1925; 4-4-1925; 31-8-1925; 25-9-1925;

            14-4-1926.                                                                                                                                                             1 omslag

377      Brieven van H.J. Krebbers te Vorden

            1900; 25 jarig ambtsjubileum 1907; 17-5-1923; 6-3-1925; 25-12-1925.           1 omslag

378      Brieven van J.J. van Deinse te Enschede

            16-1-1920; 31-12-1920; 25-5-1921; 13-2-1925; 1-7-1926.   1 omslag

379.     Brieven van H.J. Heynen, Orange City 168 Iowa  USA

            1-4-1921; 18-5-1922; 15-11-1922.               1 omslag

380.     Brieven van Cato Elderink, Enschede

            16-11-1915; 21-12-1921; 7-3-1925. 1 omslag

381      Brief van G.H. Marsman; 26-4-1926         1 omslag

382      Brief van P Kat Pzn.; 5-1-1905                    1 omslag

383      Briefkaart van A. Rutgers; 25-1-1926.                  1 omslag

384      Brief van H.G. Holmer                    1 omslag

385      Briefkaart van prof. Dr. H. Blink over Vragen van de dag, 29-6-1925

            Brief van redactie van tijdschrift ’Ëigen Haard’, 17-6-1918    1 omslag

386      Krebbers 25 jaar in Vorden, tekst van toespraak door Heuvel                    1 omslag

387      Aanbevelingsbrief bij de examencommissie voor H. Odink

voor de onderwijzersacte                     1 omslag

388.                Aantekeningen over ooievaars rond Eibergen door H. Odink         1 omslag

389.                ABC van Borculo      1 omslag

390.                Geologie

                       Uit de geschiedenis van onze Moeder Aarde (geologie van deze streken)         1 stuk

391.                Morfologische bouw van het dilivium ten O. van de IJssel (J. van Baren)

                       Aantekeningen van de bodem rond Markelo (door Schroeder-v.d. Kolk),

                       Mioceen van Neede (Bernink), De Lochemse ?Berg (Dr. H. v. Capelle)                 2 stuks

392.                Geologie van onze streken

                       Geologische kaart van Huffnagel                                                                                                                               2 stuks

393.                Geologische opstellen uit: ‘Van zonnen en zonnetjes’.

                       Aantekeningen over het binnenste der aarde                                                                                             2 stuks

394.                Schrift met allerlei aantekeningen over geologie                                                                           1 omslag

395.                Volksgeloof (Uit levende mond vernomen)                                                                                       1 stuk

396.                ‘Uit mijn kinderjaren’.

                       8 epistels verschenen in de Berkelbode in1915                                                                                         1 omslag          

397.                Aantekeningen over Radewijk                                                                                                                         1 omslag

398.                Manuscript over Jan Harmen Kolkman (1832-1914)                                                                           1 stuk

399.                Uit Grootmoeders Jeugdland

                       (de grootmoeder van mijn dochters man)

                       4 stukken verschenen in de Borculose Courant over haar jeugd in Rekken                        1 omslag

400.                Uit de geschiedenis der ‘Afscheiding’  in de Achterhoek en Overijssel

in het Nieuwe  dagblad van het ….?                                                                                                            1 omslag

401.                Notitieboekjes over de landbouwlessen

                       1          grond en grondbewerking

                       2          plantkunde

                       3          kennis van de grond en grondbewerking en algemene plantenteelt

                       4          bemesting

                       5          overerving en veredeling                                                                                                                       1 omslag

402.                Vervolg op 401 notitieboekjes over de landbouwlessen

                       6          granen

                       7          groenvoeders

                       8          over weiland, bouwland, heide,

                                   bevloeien, draineren, zaaien enz.                                                                                                      1 omslag

403.                (geen opgave van ontvangen)

404.                Levensbeschrijving van Huibert Jacobus Budding (1810-1870)                                           1 stuk

405.                De natuurkunde een weg tot God, Bruggeman

                       (Lezing Woodbrokers, Barchem 1919)                                                                                                 1 omslag

406.                Laurillard                                                                                                                                                                         1 omslag

407.                “Achterhoekse indrukken” artikel in Zondagsblad van de

Amsterdamse Courant 13-8-1900                                                                                                                  1 omslag

408.                G. Huender: Herinneringen aan mijn schoolleven (1824)                                                               1 omslag

409.                Brief van A.J. Th. Jonker n.a.v. het boekje over de Larense pastorie                                 1 omslag

410.                “Vertellen op de lagere school”                                                                                                                      1 omslag

411.                Gelezen boeken en artikelen van 1833 ??-1901                                                                                1 omslag

412.                Boeken in de boekenkast van Heuvel

                       opgetekend door H. Odink                                                                                                                                           1 omslag

413.                Overzicht van uittreksels van boeken en gedichten van 1900-1926

                       opgetekend door H. Odink                                                                                                                                           1 stuk

(Belangrijke informatie voor de volgende nummers)          

414                 Uittreksels               I            t/m   IX                                1900-1902                                                     1 stuk

415.                idem                         X            t/m               XIX                              1903-1906                                         1 stuk

416.                idem                          XX          t/m               XXIX                1906-1910                                                     1 stuk

417.                idem                          XXX t/m                      XXXIX              1910-1913                                                     1 stuk

418                 idem                          XL          t/m               XLVIII             1912-1918                                         1 stuk

419.                Inleiding voor de onderwijzersverg. NOG  ongev. 1896                                                                    1 omslag

420.                Aantekeningen over de boeken

                       Het jaar 2000            (Bellamy 1899)

                       Hypnotisme  (Cornel)

                       Bankroet van het Christendom (v.d. Berg v. Eysinga)                                                            1 stuk

421.                “De Goede oude Tijd”

                       over vrijen, trouwen, het burgerhuis in de 17e eeuw, bijgeloof en

                       spookverschijnselen                                                                                                                                                     1 stuk

422.                Uittreksels v.d. boeken

                       Robinson, Willem Roda, de Kleine Johannes                                                                                   1 omslag